ปัญหาบ่อนการพนันในประเทศไทย

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

          การพนัน เป็นกิจกรรมที่คนไทยจำนวนมากนิยมชมชอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นการขัดต่อคำสอนในพุทธศาสนาอย่างชัดเจนก็ตาม การเล่นหวย ไพ่ ลูกเต๋า หรือการพนันสนุกเกอร์ บิลเลียด ไก่ชน กัดปลา แม้แต่การทายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์หรือทายเลขธนบัตร ก็เป็นสิ่งที่กระทำกันอย่างแพร่หลาย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีบ่อนการพนันในกรุงเทพมหานครประมาณ ๓๐๐ แห่ง มีเงินหมุนเวียนประมาณ ๑๓๖ ล้านบาทต่อปี ส่วนในต่างจัวหวัดจะมีบ่อนขนาดใหญ่ประมาณ ๙๐ แห่ง มีเงินหมุนเวียนประมาณ ๑๔๒,๒๐๐ ล้านบาทต่อปี และประมาณการณ์ได้ว่านักพนันไทยนำเงินไปเล่นกาสิโนในต่างประเทศประมาณปีละ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่พฤติกรรมการพนันฟุตบอลล์ของคนไทยในการแข่งขันฟุตบอลล์ยูโร ๒๐๐๐ ในเดือนมิถุนายน ปีนี้ จากการศึกษาของศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย พบว่า วงเงินพนันฟุตบอลล์ในการแข่งขันดังกล่าวมีไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และผู้เล่นพนันขยายตัวจากกลุ่มบุคคลวัยทำงานไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งกำลังเป็นนักเรียนนักศึกษา โดยแหล่งรับแทงได้กระจายไปตามสถานที่ต่าง ๆ รอบสถานศึกษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สำรวจว่าในกรุงเทพมีแหล่งรับพนันฟุตบอลล์ประมาณ ๒๐๐ แห่ง และในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง (บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ๒๕๔๓:๑-๒)

       จากการสำรวจพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลล์ยูโร ๒๐๐๐ ของคนกรุงเทพ พบว่าผู้เล่นประมาณ ๙ ใน ๑๐ เป็นเพศชาย ประมาณครึ่งหนึ่งมีอายุอยู่ในระหว่าง ๒๑–๓๐ ปีและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ประมาณเกือบครึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท มีจำนวนเพียงร้อยละ ๗.๑ เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้เล่นการพนัน พบว่าครึ่งหนึ่งในจำนวนกลุ่มตัวอย่างใช้เงินจากการเก็บสะสม อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนประมาณ ๓ ใน ๑๐ ของกลุ่มตัวอย่างใช้เงินที่ผู้ปกครองให้ ส่วนที่เหลือใช้เงินจากการกู้ยืมมาเล่นการพนันซึ่งมีจำนวนประมาณร้อยละ ๒๐

       บ่อนการพนันนอกกฎหมายต่าง ๆ เป็นแหล่งอาชญากรรมและการฉ้อราษฎร์บังหลวง รายได้จำนวนหนึ่งจ่ายให้แก่นักการเมืองและนายตำรวจบางคน และจากความจำเป็นที่บ่อนการพนันจะต้องป้องกันตนเองและลูกค้าจากองค์การอาชญากรรมกลุ่มอื่น ๆ จึงต้องจัดหามือปืนหรือเข้าร่วมกับองค์การอาชญากรรมต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอด ในบางขณะก็มีการฆ่าฟันกันเองเพื่อชิงความยิ่งใหญ่ในวงการธุรกิจผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพราะหนี้จากการพนันไม่สามารถฟ้องร้องบังคับในศาลได้ การทวงหนี้สินจึงใช้วิธีการนอกกฎหมาย เช่น การขู่กรรโชก การทำร้ายร่างกาย หรือการฆ่า และเนื่องจากบ่อนเป็นที่รวมของนักเลงและผู้ที่มีอาชีพทุจริต จึงเป็นแหล่งมั่วสุมของผู้ค้ายาเสพติด อันธพาล โสเภณี และผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมายต่าง ๆ ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปยังระบบการเมืองการปกครองในส่วนรวมอีกด้วย เพราะเงินจากแหล่งการพนันยังถูกใช้ในการสร้างฐาน อำนาจทางการเมือง ของนักการเมืองทุกระดับ ดังเช่นในกรณีของประธานาธิบดีเอสตราด้าแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งกำลังถูกสอบสวนพฤติกรรม ในการรับเงินสินบนจากธุรกิจ การพนันที่ผิดกฎหมายที่ชาวฟิลิปปินส์เรียกว่า “ฮูเต็ง” (Jueteng) ซึ่งเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ของฟิลิปปินส์อย่างรุนแรง เพราะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นและความศรัทธาของต่างประเทศ รวมทั้งฉุดให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ต้องลดต่ำลง ในปัจจุบันฟิลิปปินส์มีหนี้สินภาครัฐประมาณร้อยละ ๘๐ ของรายได้ประชาชาติ ซึ่งครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นหนี้ต่างประเทศ อันจะส่งผลให้การเเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ปัญหาบ่อนการพนันตามแนวชายแดน

(พล.ต.เกรียงไกร กำแหงฤทธิรงค์. ๒๕๔๒:๔๒–๕๓)

ปัจจุบันมีการตั้งบ่อนการพนันแบบครบวงจร หรือที่เรียกว่า  “บ่อนกาสิโน” บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง และปรากฏมีคนไทยนิยมเดินทางไปเล่นการพนันเป็นจำนวน ทั้งนี้บ่อนการพนันแต่ละแห่งจะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดผ่านแดน  และจุดผ่อนปรน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักพนัน

๑. ด้านพม่า

๑.๑ ด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงราย

๑.๑.๑ บ่อนการพนันฮ่องลึก ตั้งอยู่บริเวณบ้านหลวง ตำบลฮ่องลึก อำเภอท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก มีนายสาม/ขุนศึกสาม อดีตสมาชิกกลุ่มกองทัพเมืองไต (Mong Tai Army - MTA) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี นายหวู จึง แหลง ชาวจีนฮ่อสัญชาติไทยเป็นนายทุน บ่อนดังกล่าวเปิดให้เล่นการพนันพื้นบ้านหลายประเภท เช่น ไพ่ต่างๆ ถั่วโป ไฮโล และมะก่องถี่ โดยเปิดเล่นทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๒๐๐ น. จนถึงเช้า นักเล่นพนันส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า โดยเฉพาะกลุ่มว้า ไทยใหญ่ จีนฮ่อ รวมทั้งนักพนันชาวไทย มีเงินทุนหมุนเวียนวันละ ๕ - ๑๐ ล้านบาท โดยการเปิดเป็นร้านอาหารและบังกะโลที่พักบังหน้า ซึ่งกลุ่มผู้ดำเนินการได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหลายหน่วยวันละประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ บ่อนการพนันปงถุน  ตั้งอยู่บริเวณเขตปงถุน อำเภอท่าขี้เหล็กฯ เจ้าของบ่อนเป็นชาวพม่าเชื้อสายจีน

๑.๑.๓ บ่อนการพนันท่าล้อ  ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ในตลาดท่าขี้เหล็ก ใกล้ห้างสิงคโปร์ บริเวณชายแดนแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก เจ้าของบ่อนเป็นชาวพม่าเชื้อสายจีน

๑.๑.๔บ่อนการพนันสันทราย  ตั้งอยู่บริเวณบ้านสันทราย อำเภอ ท่าขี้เหล็กฯ เจ้าของบ่อนเป็นชาวพม่า

บ่อนการพนันตามข้อ ๑.๑.๒ – ๑.๑.๔ เปิดเล่นพนันหลายประเภท เช่น ไพ่ต่างๆ และถั่วโป ทุกวัน มีเงินทุนหมุนเวียนวันละประมาณ ๑.๒ ล้านบาท นักเล่นการพนันส่วนใหญ่ มีทั้งชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก รวมทั้งชาวไทยจากอำเภอแม่สายและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เจ้าของบ่อนทั้งสามต้องจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่พม่าในท้องถิ่นวันละประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๕ บ่อนการพนัน River Club North Top Myanmar บริเวณบ้าน มะก่าหัวคำ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็ม วาย เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ของ พ.ต.ท.อดุลย์ บุญเสรฐ กับ อู อ่องละ เจ้าของบริษัท เอ็ม วาย เอ็นเตอร์ไพรส์ เอกชนพม่า และได้เปิดบริการ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๒ ทางการพม่าได้มีคำสั่งให้ยุติการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผิดกฎหมายของพม่า

๑.๑.๖ โครงการโกลเด้นท์ ไทรแองเกิล แอนด์ พาราไดซ์ รีสอร์ท ดำเนินการโดยบริษัทวิทวัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ของตระกูลโพธสุธน มีนายประสิทธิ์ โพธสุธน พี่ชายนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ โดยบริษัท ฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ ระยะเวลา ๔๐ ปี กับรัฐบาลพม่า ต่อมาเมื่อต้นปี ๒๕๔๒ บริษัทวิทวัสฯ ขอเปิดจุดผ่อนปรนที่บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ในการเดินทางข้ามไปเล่นกาสิโนของโครงการซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก แต่ปรากฏว่าทางการไทยยังไม่อนุมัติ อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ กลุ่มผู้ดำเนินการได้เปิดให้บริการบ่อนกาสิโนอย่างไม่เป็นทางการ โดยเปิดบริการเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (ผู้จัดการรายวัน ๕ มกราคม ๒๕๔๓ : ๑๓)

๑.๒ ด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงใหม่

 ๑.๒.๑ พื้นที่อำเภอฝาง

ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๑ เป็นต้นมา มีการจัดตั้งบ่อนการพนันที่บ้านเตาดิน ตำบลเวียง อำเภอฝาง โดยกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจชาวไทยในอำเภอฝางเป็นนายทุนเปิดให้เล่นการพนันพื้นบ้านหลายประเภท เช่น ไพ่ ไฮโล รวมทั้งสนุ๊กเกอร์ นักการพนันส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชาวจีนฮ่อ ในเขตอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ รวมทั้งพ่อค้า และมวลชนกลุ่มว้า (กองทัพสหรัฐว้า United Wa State Army – UWSA) จากอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังไม่ปรากฏมีราษฎรไทยในท้องถิ่น หรือพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปเล่นการพนันแต่อย่างใด  บ่อนดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนวันละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๒ พื้นที่อำเภอเวียงแหง

เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๑ นายสามแลงและนายมอนหาญ อดีตสมาชิกกลุ่มกองทัพเมืองไต (MTA) ได้รับอนุญาตจากทางการพม่าให้จัดตั้งบ่อนการพนันในพื้นที่ บ้านปางก๋าก่อ เขตพม่า ห่างจากช่องทางหลักแต่ง บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง ประมาณ ๕๐๐ เมตร โดยมีราษฎรจีนฮ่อ ราษฎรไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจในอำเภอเวียงแหงเป็นผู้ลงทุนและมอบหมายให้เจ้าของเปียงหลวงเกสต์เฮ้าส์ บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง เป็นผู้ดูแล กิจการของบ่อนทั้งหมด

กลุ่มนักพนันเป็นราษฎรจีนฮ่อ  ราษฎรลีซอ  ราษฎรไทยและราษฎรไทยใหญ่ที่มีฐานะดีในเขตอำเภอเวียงแหง เดินทางเข้าไปเล่นเป็นประจำ ส่วนนักการพนันจากอำเภอฝาง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าไปเล่นบางครั้ง บ่อนดังกล่าวเปิดให้เล่นการพนันหลายชนิด จำนวนนักพนันวันละประมาณ ๒๕ - ๓๐ คน มีเงินทุนหมุนเวียนภายในวันละประมาณ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกลุ่มผู้ดำเนินการจะแบ่งรายได้ให้แก่ทหารพม่าและเจ้าหน้าที่พม่าในท้องถิ่น

อนึ่งบ่อนการพนันแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติด โดยในแต่ละวันจะมีกลุ่มผู้ติดยาชาวจีนฮ่อ ลีซอ และไทยใหญ่ ประมาณ ๒๐ คน เดินทางผ่านช่องทาง หลักแต่ง เข้าไปเล่นการพนันและเสพยาที่บ่อนดังกล่าว

สำหรับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทย เนื่องจากบ่อนดังกล่าวมีที่ตั้งในเขตพม่า เจ้าหน้าที่ไทยจึงกระทำได้เพียงแต่ทำการตรวจค้นผู้ที่เดินทางเข้าเขตไทย เพื่อสกัดกั้นมิให้นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในเขตไทย อย่างไรก็ตามยังปรากฏการลักลอบนำยาเสพติดจากเขตพม่าผ่านช่องทางหลักแต่งเข้ามาจำหน่ายในเขตไทยบ่อยครั้ง

๑.๓ ด้านตรงข้ามจังหวัดระนอง

ปัจจุบันบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดเกาะสอง ตรงข้ามอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีอยู่หลายแห่ง ดำเนินการโดยนายทุนชาวพม่าร่วมกับนายทุนต่างชาติ ประกอบด้วย

๑.๓.๑ ตำบลฉ่วยมิ้นโว่น อำเภอเกาะสอง จังหวัดเกาะสอง เป็นบ่อนการพนันที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเกาะสอง เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ โดยนายวิกรม อัยศิริ เจ้าของอันดามันคลับบนเกาะสน จังหวัดเกาะสอง มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งชาวพม่าในพื้นที่เข้าไปเล่นพนันที่เปิดให้เล่นการพนันหลายประเภท นอกจากนั้นยังจัดให้มีมหรสพต่างๆ เช่น ดนตรี ลิเก ให้ชมฟรีเพื่อดึงดูดลูกค้า มีเงินหมุนเวียนวันละ ๑.๕ – ๕ ล้านจั๊ต เปิดบริการ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ มีทหารพม่าบ้านเจ็ดไมล์ จังหวัดเกาะสอง เป็นผู้รับผิดชอบ

๑.๓.๒ ร้านอาหารในตำบลตีสิเหมี่ยน ตำบลเอเยนเหย่ ตำบลฉ่วยปิตา และบ้านเจ็ดไมล์ เปิดดำเนินการเป็นร้านอาหาร บ่อนการพนันและหญิงบริการ จำนวน ๓๘ แห่ง

๑.๓.๓ บ้านเดี่ยวเปิดเป็นบ่อนการพนันในเขตจังหวัดเกาะสองมี ๑๕ หลัง คือ ที่ตำบลอันดาหว่า จำนวน ๖ หลัง ตำบลปะเต๊าฉ่วยหว่า จำนวน ๒ หลัง ตำบลบุเรงนอง จำนวน ๒ หลัง และที่ตำบลฉ่วยฮินตา จำนวน ๕ หลัง นักเล่นพนันส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการและ นักธุรกิจชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและไทยที่มีกิจการอยู่ในพม่า รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากโรงแรมอันดามัน คลับ โดยเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จะเปิดบริการ ตลอดคืน ส่วนวันอื่นๆ เปิดบริการเฉพาะกลางวัน เงินหมุนเวียนประมาณ ๑๕ - ๕๐ ล้านบาท (ไม่นิยมใช้เงินจั๊ต) นอกจากนั้นเจ้าของบ่อนจะต้องจ่ายเงิน สิ่งของ วัสดุก่อสร้างและบริจาคเงินเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามที่ทางการจังหวัดเกาะสองร้องขอ

๑.๓.๔ บ่อนเกาะสน หรือบ่อนอันดามันคลับ ตั้งอยู่ตรงข้ามตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายในโรงแรมอันดามัน คลับ บนเกาะสน จังหวัดเกาะสอง เป็นบ่อนกาสิโนชายแดนแห่งแรกๆ ที่เปิดบริการ ผู้ลงทุนคือ บริษัท เวสต์ กรุ๊ป ของนายวิกรม อัยศิริ นักธุรกิจชาวไทย โดยทำสัญญาเช่ากับรัฐบาลทหารพม่า ๓๐ ปี ก่อสร้างโรงแรมขนาดห้องพัก ๒๐๕ ห้อง ด้วยเงินลงทุนกว่า ๗๐๐ ล้านบาท มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ภายในโรงแรมมีบ่อนกาสิโนที่เปิดให้บริการทั้งบัคคารา รูเล็ต สล็อทแมชชีน ตู้ม้า และแบล็คแจ็ค  รวมทั้งมีตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยที่ติดตั้งให้บริการถอนเงินได้ไม่มีกำหนด บ่อนดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขางในหมู่นักเล่นการพนันชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่นิยมกว่าบ่อนกาสิโนชายแดนแห่งอื่นๆ เนื่องจากเป็นบ่อนที่มีมาตรฐาน การเดินทางสะดวก และสามารถเข้า - ออก ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ผู้จัดการรายวัน ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ : ๑ ; มติชนรายวัน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ : ๑๑)

๑.๔ ด้านตรงข้ามจังหวัดตาก

ปัจจุบันมีอยู่ ๑ แห่ง คือ บ่อนเมียวดี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมย ฝั่งพม่า เขตจังหวัดเมียวดี ตรงข้ามกับท่าเรือทองดี บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอ แม่สอด ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ไปทางทิศเหนือประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นโครงการของนักธุรกิจพม่า - ไทยใหญ่ (กลุ่มขุนส่า) ร่วมทุนกับกลุ่มนักธุรกิจมาเลเซียและนายยง ยะคำนะ ประธานบริษัทบี ซี วาย อินเตอร์เทรด ๑๙๙๑ จำกัด โดยรีสอร์ทแห่งนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่าวันละ ๕๐๐ คน และจะมีการขยายให้ครบวงจร โดยจะมีการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร ศูนย์การค้าขายของที่ระลึก และสินค้าปลอดภาษี ในอีก ๔ - ๕ ปีข้างหน้า ด้วยเงินลงทุนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับส่วนของบ่อนกาสิโนได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ อย่างไรก็ตามการเปิดบริการของบ่อนกาสิโนแห่งนี้ ยังเป็นเพียงการทดลองเปิดบริการเป็นการชั่วคราวก่อน เพื่อประเมินสถานการณ์ความนิยมของลูกค้า โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประเมินสถานการณ์ประมาณ ๓ เดือนหลังการเปิดบริการ (ผู้จัดการรายวัน ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ : ๒)

๒. ด้านลาว

บ่อนการพนันที่ทางการลาวจัดตั้งขึ้นขณะนี้มีจำนวน ๑ แห่ง อยู่ในโครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณภูเขาควาย และทะเลสาบน้ำเงิน เขตเมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ ชื่อว่า แดนสวรรค์ น้ำงึม รีสอร์ท มีที่ตั้งอยู่ห่างจากกำแพงนครเวียงจันทน์ ไปตามเส้นทางหมายเลข ๑๐ ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร รีสอร์ทแห่งนี้เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง นายหยาน ก๊อก เหยิน นักธุรกิจชาวมาเลเซีย ในนามบริษัทลาว - ซูเยน พัฒนา จำกัด (Lao-Syuen Development Co.Ltd.) กับรัฐบาลลาว โดยกระทรวงป้องกันประเทศ มี พลโท นะคอน สีนะนน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันประเทศลาว เป็นประธานที่ปรึกษา มีเงินลงทุนทั้งสิ้น ๒๑๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปัจจุบันโครงการนี้ได้สร้างแล้วเสร็จบางส่วน และเปิดบริการในส่วนที่เป็น โรงแรมชื่อ สะบายดี เป็นโรงแรมระดับ ๔ ดาว มีห้องพัก ๒๐๙ ห้อง ห้องประชุม ห้องอาหารและบ่อนการพนัน ประกอบด้วย แบล็คแจ็ค บัคคารา รูเล็ต ไฮโลและสล็อทแมทชีน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนต้องเปิดวงเงิน Deposit ไว้กับบ่อนคนละ ๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ หรือ ๑๘๕,๐๐๐ บาท ในแต่ละวันจะมีนักพนันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย เดินทางข้ามฟากแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแล้วต่อรถตู้ที่บริษัทฯจัดไว้บริการฟรีแก่ลูกค้า การทำตลาดของบ่อนกาสิโนแห่งนี้ จะใช้วิธีการตั้งตัวแทนจัดหาลูกค้าขึ้นในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนที่จังหวัดอุดรธานี คือ บริษัทไทย - ลาว พาราไดส์ ของนายวิวัฒน์ พิพัฒน์ชัยศรี และที่กรุงเทพมหานคร คือบริษัทไทย - ลาว พาราไดส์ แบงคอก จำกัด ให้บริการท่องเที่ยวไปลาวและจัดหาลูกค้าป้อนให้กับบ่อนนี้ด้วย ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการ โดยมีค่าคอมมิชชั่น ร้อยละ ๔.๕ ของยอดหมุนเวียนภายในบ่อนที่คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่าวันละ ๕๐ ล้านบาท (ผู้จัดการรายวัน ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ : ๒)

อนึ่ง รีสอร์ทแห่งนี้มีโครงการก่อสร้างโรงแรมขนาด ๕,๐๐๐ ห้อง มีบริการเรือท่องเที่ยว ๒๐๐ ลำ รถโดยสาร ๑๐๐ คัน พัฒนาดอนและเกาะแก่งต่างๆ ในทะเลสาบน้ำงึมให้เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งจะสร้างสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานขนาด ๑๘ หลุม และอื่นๆ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกอย่างครบวงจร โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปลายปี ๒๕๔๒ แต่ด้วยผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย  ทำให้การดำเนินโครงการต้องล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย ๑ ปี ทั้งนี้ผู้บริหารได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำการตลาดในลักษณะ Package Tour สำหรับบรรดานักการพนันทั้งในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็นการเฉพาะ ด้วยการขยาย Membership ให้ได้อย่างน้อย ๒๕,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๔๓ และหากสามารถขยายตลาดได้ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี ก็จะทำให้บ่อนแห่งนี้กลายเป็นบ่อนกาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขงภายในปี ๒๕๔๖ ด้วยการมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน และมี Deposit ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ใน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ : ๔๖ – ๔๗)

๓. ด้านกัมพูชา

๓.๑ ด้านตรงข้ามจังหวัดสระแก้ว

๓.๑.๑ บ่อนฮอลิเดย์ พาเลส ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปอยเปต อำเภอโอโจว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ห่างจากด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองลึกประมาณ ๑๐๐ เมตร เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๒ มีนายโทนี แทนดิโจโน นักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย เชื้อสายจีน ร่วมกับนักลงทุนชาวไทย คือ นายอวยชัย กำจรพานิชย์เจริญ และนายพงษ์พันธ์ สุดเสน่ห์ เปิดให้บริการทั้งบัคคารา รูเล็ต ไฮโล ไพ่ป๊อก สล็อทแมทชีนและกำถั่ว ในแต่ละวันมีผู้เดินทางเข้าไปเล่นการพนันประมาณ ๒๐๐ - ๔๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย

อนึ่ง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที่ ๑๒ และ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ ในส่วน “จุดประกาย” รายงานข่าวว่า บ่อนฮอลิเดย์ พาเลส มี พลตรี ซกเทียม รองผู้บัญชาการภาคทหารที่ ๕ ร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วย สำหรับการเดินทางเข้าไปเล่นพนันในบ่อนดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าหรือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) เพราะทางบ่อนฯ ได้จ่ายเงินให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นรายเดือน นอกจากนี้ภายในบ่อนมีตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับลูกค้า ๕๐–๖๐ ตู้ มีโรงรับจำนำและมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม ฟรี

๓.๑.๒ บ่อนโกลเด้น คราวน์ คลับ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปอยเปต อำเภอโอโจว (ฝั่งตรงข้ามกับบ่อนฮอลิเดย์ พาเลส) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๒ ดำเนินกิจการโดยนักธุรกิจชาวไทย คือ นายพิเชษฐ์ เทียนทอง และนายสมบูรณ์ เจริญไกรสุข ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันคอสโม่ ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา คือ นายก๊ก อาน เลขาธิการพรรคประชาชนกัมพูชาเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับนายทหารระดับสูงของกัมพูชา มีประเภทการพนัน ๓ ประเภท คือ บัคคารา รูเล็ต และทอดลูกเต๋า มีผู้เข้าไปเล่นวันละประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ คน โดยทางบ่อนฯ ได้จัดสถานที่สำหรับจอดรถยนต์ของลูกค้าบริเวณตลาดสดเทศบาล ๓ เขตไทยในพื้นที่ ตำบลบ่อไร่ อำเภออรัญประเทศฯ  จากนั้นจะมีรถตู้ปรับอากาศ  และรถยนต์บรรทุกเล็ก คอยบริการรับ - ส่ง ลูกค้าไปยังบ่อนฯ

๓.๑.๓ บ่อนปอยเปต คลับ ตั้งอยู่ในโรงแรมซาซัว อยู่ห่างจากชายแดนไทย - กัมพูชา ด้านตรงข้ามบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศฯ ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีพันเอก ณิก ซาริด อดีตหัวหน้าประสานงาน กัมพูชา-ไทย เป็นผู้ดำเนินการ เปิดบริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ปัจจุบันได้ปิดกิจการแล้ว เนื่องจากไม่มีนักพนันเดินทางเข้าไปเล่นการพนัน เพราะระยะทางไกล เดินทางลำบาก และอุปกรณ์การเล่นไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งพนักงานบริการไม่มีประสบการณ์และความพร้อม

๓.๑.๔ บ่อนปอยเปต รีสอร์ท เป็นบ่อนการพนันแห่งใหม่บริเวณใกล้จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก - ปอยเปต (มติชนรายวัน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ : ๑๓) โดยเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ พลเอก เมี๊ยะ สุเพีย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา ได้ทำพิธีเปิดการก่อสร้างบ่อนการพนันดังกล่าว ทั้งนี้มีคณะนักธุรกิจชาวไทยร่วมลงทุนกับนักธุรกิจชาวกัมพูชา และได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓

ทั้งนี้คาดว่ามีนักการพนันขนเงินออกไปเล่นการพนัน  ในบ่อนตรงข้ามอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อย่างต่ำวันละประมาณ ๒๐ ล้านบาท โดยบ่อนการพนันทั้งสามแห่งมีการอำนวยความสะดวกแก่นักการพนันทั้งขาประจำ และขาจร ด้วยการส่งพนักงานไปประจำอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) คลองลึก เพื่อช่วยดำเนินการตามขั้นตอนการเดินทางออกนอกประเทศ รวมทั้งการดำเนินการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาให้ จากนั้นจึงพาไปส่งขึ้น รถตู้ของแต่ละบ่อน ส่วนนักพนันที่ไม่มีเอกสารหลักฐานแต่ต้องการจะข้ามไปเสี่ยงโชค ก็อาจใช้วิธีแฝงตัวเล็ดรอดปะปนรวมไปกับนักพนันคนอื่นๆ  หรืออาจขอให้พนักงานของบ่อนช่วยเหลือพาข้ามชายแดน ซึ่งจะเป็นวิธีใดก็สุดแล้วแต่พนักงานนั้นๆ จะสามารถทำได้ สำหรับวิธีที่สะดวกสบายที่สุด คือ การเดินทางเป็นกลุ่มในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ จากกรุงเทพมหานคร โดยรถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง หรือรถตู้ที่เปิดบริการมานานแล้ว ซึ่งรถบัสปรับอากาศจะออกเดินทางจากบริเวณหน้าตึกอื้อจือเหลียง ตรงข้ามสวนลุมพินี ส่วนรถตู้จะออกเดินทางจากบริเวณหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทั้งนี้จะมีพนักงานของบ่อนดำเนินการให้ทุกอย่าง ทั้งการผ่านแดนและเดินทางกลับ (มติชนรายวัน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ : ๑๑) อนึ่ง ในพื้นที่บ้านปอยเปต อำเภอโอโจว จังหวัดบันเตีย-เมียนเจย กำลังมีการก่อสร้างบ่อนกาสิโนแห่งใหม่อีก ๑ แห่ง และได้ก่อปัญหาการถมดินรุกล้ำคลองกั้นแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา

๓.๑.๕ บ่อนสำเภาลูน (ซ็อมโปวลูน) รีสอร์ท แอนด์ คลับ หรือบ่อนบ้านเขาดิน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสำเภาลูน จังหวัดพระตะบอง ด้านตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ของนายสมบูรณ์ เจริญไกรสุข และนายไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจ (ป.ประตูน้ำ) เปิดดำเนินการเมื่อกลางเดือนตุลาคม ๒๕๔๑ และปิดกิจการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ได้ใช้มาตรการเข้มงวดกดดันในการ เข้า-ออก บริเวณชายแดน โดยนำนโยบายในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่าง ไทย-กัมพูชา ในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางผ่าน เข้า-ออก ชายแดน ต้องมีหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ซึ่งผู้มีสิทธิ์ถือหนังสือดังกล่าว ต้องมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงฯ จึงทำให้นักพนันที่มาจากต่างถิ่น ไม่สามารถเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่ได้โดยสะดวก จึงหันไปเล่นการพนันในพื้นที่อื่น สำหรับตัวอาคารและอุปกรณ์การเล่นยังไม่มีการรื้อถอนออกจากพื้นที่แต่อย่างใด

๓.๒ ด้านตรงข้ามจังหวัดจันทบุรี

๓.๒.๑ บ่อนซีซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโอสกรอม กรุงไพลิน ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อนฯ ห่างจากชายแดนไทย - กัมพูชา ประมาณ ๑๐๐ เมตร โดยเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ นายอิม ชุนลิม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงผังเมืองและก่อสร้างกัมพูชา เป็นประธานเปิดบ่อนดังกล่าว ซึ่งมีนายเม่งเส้ง บุญมา (บุตรชายของนายเท้ง บุญมา นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในกัมพูชา) เข้าหุ้นกับนักธุรกิจไทยไม่เปิดเผยชื่อ

๓.๒.๒ บ่อนบ้านแหลม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านภุมเรียง อำเภอภุมเรียง จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อนฯ บ่อนนี้เป็นการ ลงทุนระหว่างนายซก กอง นายอำเภอภุมเรียงฯ กับนักธุรกิจชาวไทยคือนายอิสิวุฒิ ตั้งก่อเกียรติ นายทวีศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย และนายเสวก วินิจจิตร เป็นบ่อนการพนันที่มีผู้นิยมไปเล่นมากที่สุดในด้านจังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒ แต่ละวันมีผู้เดินทางเข้าไปเล่นการพนันประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ คน เงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละประมาณ ๑ ล้านบาท สำหรับผู้ที่จะเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนดังกล่าวทางเจ้าของบ่อนจะจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กรับส่งนักพนัน จำนวน ๕ คัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. และรถตู้ปรับอากาศที่ข้างห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จันทบุรี มาถึงบ้านแหลมด้วย หรือหากนักพนันเดินทางมาเองด้วยรถส่วนตัว ทางเจ้าของบ่อนก็จะบริการที่จอดรถและดูแลให้ฟรี

๓.๒.๓ บ่อนบ้านซับตารี ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมปริก จังหวัดพระ- ตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาวฯ  บ่อนนี้เป็นการร่วม ลงทุนระหว่างนักธุรกิจชาวเกาหลีจากกรุงพนมเปญ และผู้ร่วมหุ้นชาวไทยอดีตสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอขลุง โดยมีทหารกัมพูชาเป็นผู้ให้การสนับสนุน

๓.๒.๔ บ่อนบ้านสวนส้ม ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมปริก จังหวัดพระ-ตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาวฯ แต่บ่อนดังกล่าวได้หยุดกิจการตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๑  เนื่องจากมาตรการเข้มงวดในการผ่านเข้า – ออกของ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายไทยที่บังคับให้นักพนันใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว

๓.๓ ด้านตรงข้ามจังหวัดตราด

๓.๓.๑ โครงการเกาะกง อินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท คลับ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านจามเยี่ยม อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัดตราด ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรฯ ประมาณ ๘๐๐ เมตร มีผู้ดำเนินการคือ นายพัด สุภาภา อดีตผู้อพยพเชื้อสายไทยเกาะกง โอนสัญชาติเป็นคนไทย และนายรุ่ง พราหมเกษร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง บ่อนนี้ตั้งอยู่บริเวณชายเขาริมทะเล มีบ้านพักตากอากาศที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก ร้านค้าปลอดภาษี ท่าเรือน้ำลึกยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร สามารถรองรับเรือสินค้าความจุกว่า ๒,๐๐๐ ตัน นอกจากนี้ในอนาคตยังมีโครงการสร้างสนามบินมูลค่า ๗๐๐ ล้านบาท ประเภทการพนัน ได้แก่ ไพ่ รูเล็ต และสล็อทแมชชีน มีผู้ไปใช้บริการใน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี วันละประมาณ ๑๐๐–๒๐๐ คน เงินหมุนเวียนประมาณ ๑๐ ล้านบาท ส่วนวันศุกร์ - วันอาทิตย์ มีผู้ไปใช้บริการวันละประมาณ ๓๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นคณะทัวร์ที่ไม่ต้องการไปเล่นที่ไต้หวัน และมาเลเซีย โดยมีเงินหมุนเวียนประมาณ ๔๐ ล้านบาท

๓.๓.๒ บ่อนของนายวันชัย ประสพวิริยะ (สมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอแหลมงอบ) ซึ่งได้เช่าอาคารร้านค้าปลอดภาษีในโครงการเกาะกงฯ เปิดให้บริการการพนักประเภทไพ่และเต๋าทอด

๓.๔ ด้านตรงข้ามจังหวัดสุรินทร์

มีการเปิดบ่อนการพนัน “รอยัลฮิลล์ โฮเต็ล” บริเวณตลาดโอเสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ห่างจากจุดผ่อนปรนช่องจอม อำเภอกาบเชิงฯ ประมาณ ๑๐๐ เมตร เปิดให้บริการตามวันเวลาที่เปิดด่านคือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันจันทร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แต่ปัจจุบันบ่อนแห่งนี้ได้ปิดตัวลงชั่วคราว  เนื่องจากหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ร้องเรียนว่าการเปิด บ่อนการพนันดังกล่าวเป็นการผิดข้อตกลงการเปิดด่าน-

อนึ่ง การเปิดบ่อนการพนันในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ไม่เพียงมีบ่อนใหญ่หลายแห่งที่นักพนันถือว่าอยู่ในขั้นมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ยังมีบ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปเปิดให้บริการอีกหลายแห่ง (กรุงเทพธุรกิจ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ : ๑) นอกจากบ่อนการพนันที่ตั้งอยู่บนบกแล้ว ยังปรากฏมีบ่อนการพนันกลางแม่น้ำโขงหรือ “กาสิโนลอยน้ำ” โดยเมื่อกลางปี ๒๕๔๑ มีเรือชื่อ ๑๖๘ สัญชาติจีน เคยเข้าเทียบท่ารับนักพนันในฝั่งไทยด้านอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ก่อนถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทยผลักดันออกไป (ผู้จัดการรายวัน ๕ มกราคม ๒๕๔๓ : ๑๓)

ผลกระทบจากปัญหาบ่อนการพนันตามแนวชายแดน

ปัญหาบ่อนการพนันบริเวณชายแดนพม่า ลาว และกัมพูชา ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน และที่กำลังก่อสร้างอยู่อีกหลายแห่งนั้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจบริเวณชายแดน รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมอื่นๆ ดังนี้

๑. ปัญหาเงินตราไหลออกนอกประเทศ  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ รายงานข่าวว่าบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เปิดให้บริการตามแนวชายแดน สามารถดึงเงินจากนักการพนันชาวไทย ได้ถึงประมาณวันละ ๑๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นบ่อนกาสิโนบนเกาะสนของพม่าประมาณ ๕๐ ล้านบาท บ่อนกาสิโนด้านลาวประมาณ ๑๐ ล้านบาท และบ่อนกาสิโนด้านกัมพูชาประมาณ ๔๐ ล้านบาท หากคิดเฉลี่ยทั้งปี บ่อนการพนันเหล่านี้จะดูดเงินคนไทยออกไปได้ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ในขณะที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ รายงานข่าวว่า ตลอดทั้งปีจะมี เม็ดเงินจำนวนหลายพันล้านบาทที่ถูกนักพนันทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่นนำไปทิ้งไว้ในต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทย - กัมพูชา จนถึงกับทำให้ผู้นำระดับสูงของประเทศดังกล่าวกำหนดเป็นนโยบายออกมาว่า รายได้จากบ่อนการพนันจะเป็นรายได้หลักที่นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศนอกจากนี้ยังระบุว่ารายได้จากบ่อนการพนัน ด้านตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด ทำให้รัฐบาลกัมพูชาสามารถนำไปสร้างถนนจากจังหวัดเกาะกง-กรุงไพลิน มูลค่ากว่า ๒๗๐ ล้านบาทได้สำเร็จ

๒. เป็นแหล่งฟอกเงินของธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งการค้านอกระบบ การค้ายาเสพติด การค้าโสเภณีข้ามชาติ และการค้าสินค้าหนีภาษี เป็นต้น

๓. เป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรที่หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

๔. นักธุรกิจไทยหลายรายต่างมุ่งหวังรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการเล่นการพนันมากเกินไป โดยไม่ใส่ใจในธุรกิจของตน และเมื่อล้มเหลวจึงต้องขายกิจการหรือยุติการดำเนินการ ซึ่งนอกจากจะทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นหยุดชะงักแล้วยังทำให้สถาบันครอบครัวล่มสลายอีกด้วยขณะเดียวกันการเดินทางไปเล่นการพนัน  โดยเฉพาะด้านตรงข้ามอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้วกระทำได้โดยสะดวก ส่งผลให้มีประชาชนหลายฐานะ หลายอาชีพนิยมเดินทางเข้าไปเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก และหากเล่นจนติดแล้วจะส่งผลกระทบตามมา ทั้งปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว เป็นต้น

๕. เจ้าหน้าที่ไทยในท้องถิ่นใช้เป็นช่องทางในการแสวงประโยชน์ต่างๆ เช่น การเดินทางเข้า - ออกบริเวณชายแดน เป็นต้น

สรุป

ปัจจุบันมีการตั้งบ่อนการพนันแบบครบวงจร หรือที่เรียกว่า “ บ่อนกาสิโน ” บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านพม่าและกัมพูชา  ซึ่งทางการของประเทศเหล่านี้ให้การสนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบของการให้สัมปทาน เนื่องจากมีเป้าหมายที่จะใช้บ่อนการพนันเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่ใช้หมุนเวียนภายในประเทศ ทั้งนี้จากการสำรวจของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้ประมาณการว่า  บ่อนการพนันบริเวณชายแดนสามารถดึงเงินจากนักพนันชาวไทยที่ไปเล่นการพนันได้ถึงประมาณวันละ ๑๐๐ ล้านบาท หรือประมาณปีละ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นด้านพม่าวันละประมาณ ๕๐ ล้านบาท ด้านลาววันละประมาณ ๑๐ ล้านบาท และด้านกัมพูชาวันละประมาณ ๔๐ ล้านบาท เนื่องจากบ่อนการพนันแต่ละแห่งจะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า ซึ่งสะดวกสำหรับนักพนันที่จะเดินทางเข้าไปแสวงโชค สำหรับบ่อนการพนันที่คนไทยนิยมเดินทางไปเล่นการพนัน ได้แก่

๔.๑ บ่อนด้านตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก จังหวัดสระแก้ว ที่อยู่ถึง ๓ แห่ง และกำลังก่อสร้างแห่งที่ ๔ ซึ่งมีปัญหารุกล้ำคลองกั้นชายแดนไทย – กัมพูชา

๔.๒ บ่อนด้านตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี

๔.๓ บ่อนด้านตรงข้ามช่องจอม จ.สุรินทร์

๔.๔ บ่อนด้านตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด

๔.๕ บ่อนในโครงการแดนสวรรค์ น้ำงึม รีสอร์ท เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์

๔.๖ บ่อนในโครงการโกลเด้นท์ ไทรแองเกิล แอนด์ พาราไดซ์ รีสอร์ท ด้านตรงข้าม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๔.๗ บ่อนเมียวดี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ด้านตรงข้าม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๔.๘ บ่อนอันดามัน คลับ บนเกาะสน ด้านตรงข้ามจังหวัดระนอง

ขณะเดียวกันบ่อนการพนันเหล่านี้ยังเป็นแหล่งฟอกเงิน แหล่งซ่องสุมอาชญากรที่หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา เช่น การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และปัญหาในครอบครัว ฯลฯ

   
คัดสรรมาฝากโดย EZ Staff
วันที่ 16/03/2547 เวลา 13:58:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 1500 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด