ประวัติ วันวิสาขบูชา

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

ประวัติวันวิสาขบูชา

ประสูติ
ตรัสรู้
ปรินิพพาน


เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า วันวิสาขบูชา คือวันบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ๓ ประการ ในพระพุทธประวัติคือ การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างปีกัน

..........อนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดสืบเนื่องก็คือ หลังจากที่ตรัสรู้สัจจธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนา แนะนำประชาชนให้เว้นความชั่ว บำเพ็ญความดี และชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเวลาถึง ๔๕ ปี อันทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปในหลายสิบประเทศทั่วโลก มีการจัดตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขึ้น มีสาขาส่วนภูมิภาคถึง ๑๓๕ แห่ง และประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งถาวรแห่งสำนักงานใหญ่ขององค์กรนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลังจากที่องค์กรนี้ตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศศรีลังกา และต่อมาได้ย้ายมาตั้งในประเทศพม่า แล้วย้ายมาตั้งอยู่ในประเทศไทย

..........ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตั้งมาได้ครบ ๕๐ ปี เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ในปีแรกแห่งการก่อตั้งองค์กรนี้ ก็ได้มีข้อความระบุไว้ในธรรมนูญขององค์กรว่า ในฝ่ายบรรพชิตสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแห่งประเทศไทยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในลำดับแรก ส่วนฝ่ายคฤหัสถ์พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในลำดับแรกเช่นเดียวกัน

..........ยิ่งกว่านั้น สมัชชาใหญ่ขององค์กรสหประชาชาติ ก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ถือว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล นับเป็นข่าวที่น่ายินดีของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

..........การที่พระพุทธศาสนามาตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทยและประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งถาวรแห่งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ทำให้เราทั้งหลายต้องรำลึกถึงพระเดชพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทยที่ยอมสละแรงกายแรงใจ รวมทั้งเลือดเนื้อและชีวิตทำนุบำรุงปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น สำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในประเทศไทยยังได้จัดตั้งมูลนิธิอุปถัมภ์สงฆ์บำรุงพระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมในประเทศไทย ให้ได้รับความสะดวกไม่น้อยกว่าปีละ ๘๐ รูป ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว

ในโอกาสพิเศษแห่งวันวิสาขบูชาปีนี้ ขออัญเชิญพระพุทธวจนะจากพระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ นวกนิบาตอังคุดตรนิกาย ท้ายสีหนาทวรรค แนะข้อปฏิบัติง่ายๆเพียง ๔ ประการ ซึ่งไม่ต้องลงทุนลงแรง หรือสิ่งของเงินทองใดๆ แต่มีผลยิ่งใหญ่กว่าการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าหรือถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุข

..........เรื่องน่าอัศจรรย์ของการปฏิบัติง่ายๆ แต่มีผลมากกว่าการถวายทานพระพุทธเจ้าหรือถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุข ก็คือต้องการให้การปฏิบัติมาอยู่ที่แต่ละบุคคล ผู้ลงมือทำด้วยตนเองไม่ใช่คอยแต่ชื่นชมตื่นเต้นในคุณงามความดีของบุคคลสำคัญท่านอื่นๆ ซึ่งเปรียบเหมือนการพบมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์หลายหมื่นหลายแสนล้าน แต่เสร็จแล้วผู้พบและแสดงน้ำใจอันดีงามต่อท่านมหาเศรษฐีนั้นก็ยังคงไม่มีทรัพย์หรือไม่มีคุณความดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพราะมิได้ลงมือปฏิบัติอะไรด้วยตนเอง

..........พระพุทธวจนะที่ตรัสสินข้อปฏิบัติง่ายๆไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก เพียง ๔ ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ
..........๑. เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสถึงพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะหรือที่พึ่งที่ระลึก
..........๒. เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสตั้งใจรักษาศีลห้า
..........๓. เจริญหรือแผ่เมตตาจิตคือไมตรีจิตคิดจะให้เป็นสุข แม้ชั่วระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่รีดนมโคจากบนลงล่าง
..........๔. เจริญอนิจจสัญญา หรือกำหนดหมายความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลาย แม้ชั่วระยะเวลาสั้นๆแค่งอนิ้วหรือเหยียดนิ้ว
..........คุณธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ปฏิบัติได้ง่ายและมีคุณค่ามาก เพราะไม่ใช่คุณธรรมของผู้อื่น แต่เป็นการลงมือกระทำด้วยตนเองของแต่ละบุคคล เป็นคุณธรรมระดับต่ำสุดถึงสูงสุด ซึ่งจะเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ปฏิบัติถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีผลมากกว่าการถวายทานแด่พระอริยบุคคล ๔ ระดับ มีผลมากกว่าการถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า มีผลมากกว่าการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีผลมากกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข มีผลมากกว่าการสร้างที่อยู่อาศัยถวายแด่พระสงฆ์จากสี่ทิศ

..........เมื่อทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับผลดีและสูงยิ่งด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียกำลังแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายใดๆอย่างนี้ จึงน่าที่จะได้รับพระพุทธวจนะนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติประจำวันของเราทั้งหลาย อันเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีค่ายิ่งกว่าการบูชาด้วยอามิสมีดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น

ขอเชิญน้อง ๆ มาร่วมทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ด้วยสัจจะอธิฐาน
ในวันวิสาขบูชา ด้วยการโพสต์ข้อความที่ตัวเองต้องการทำดีได้ที่นี่

   
คัดสรรมาฝากโดย EZ Content
วันที่ 24/12/2548 เวลา 04:00:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 673 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า ( ชม 673 คน ตอบ 103 คน ) 1 2 3 4 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ oioik@thaimail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

หนูจะอ่านหนังสือทุกวันเลยโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ aoy jang
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ข้าพเจ้าจะขออภิทานว่าจะตั้งใจเรียนให้มากกว่าเก่าและจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ าาาาาาาาา
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เเเเเเ้ะ้ะั่ะั่ั่่ทมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ าาาาาาาาา
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เเเเเเ้ะ้ะั่ะั่ั่่ทมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ อมยิ้ม
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะตั้งว่าข้าพเจ้าจะไม่เอาแต่ใจตัวเองและข้าพเจ้าจะเป็นคนดีไม่แกล้งเพื่อนและทำงานส่งอาจานทุกชิ้น

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ เมล
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

หนูจะตั้งใจเรียน  หนูจะเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่และทุกๆคนในครอบครัวโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ ninny_berry@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ สาธุ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะตั้งใจเรียน

จะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง

จะทำเกรดดีๆ

จะต่อโทให้ได้โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ RAKMOM
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะขยันเรียน ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวมเเละตนเอง เป็นลูกที่ดี ร่าเริง

เเจ่มใส เเละช่วยรักษาสิ่งเเวดล้อมให้โลก

ใบนี้ยังคงสวยงามโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ Platong
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอฐิษฐานว่า 

ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนในปี  1  จะเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด  ถึงแม้ว่าจะซิ่วหรือไม่ซิ่วก็ตาม 

จะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง

แต่ขออย่าให้มีการใช้ GPA และ PR  เพิ่มขึ้นนะ  ไม่อยากซิ่วอีกโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ จอย
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะตั้งจัยเรียน มีเวลาว่างจะอ่านหนังสือ ไม่ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ เรียนจบไวๆๆมและตั้งจัยทำงานเพื่ออนาคต.............................................................สู้โว้ย

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ จอย
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะตั้งจัยเรียน มีเวลาว่างจะอ่านหนังสือ ไม่ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ เรียนจบไวๆๆมและตั้งจัยทำงานเพื่ออนาคต.............................................................สู้โว้ย

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ เงามืด...
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะพยายามเข้าใจคนในครอบครัวไม่เอาแต่ใจตัวเองเอาใจเขามาไส่ใจเราเพื่อนให้ครอบครัวมีความสุข...นะค่ะโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ ต้องให้ได้
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ดิฉันจะตั้งใจอ่านหนังสือให้มากกก  เพื่อจะได้เอ็นติดคณะและมหาลัยที่อยากเข้าจะไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวัง  จะต้องติดให้ได้ค่ะ  (ถ้าเราขยันสักอย่างครายก็สู้เราไม่ได้)

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ aNn
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะตั้งใจเรียนให้มากขึ้น+จะลดการทำผิดกฏระเบียบของร.ร+จะเชื่อฟังพ่อ/แม่+จะเลิกพูดคำหยาบค่ะ!!!โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ kalon
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะเอนให้ติดให้ได้เพื่อครอบครัวจ้าโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ lovefriend14@hotmail
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

...ผมขอตั้งสัจจะว่าผมจะตั้งใจอ่านหนังสือและทบทวนหนังสือทุกวันและเอนให้ติดศิลปากรให้ได้...โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ X_maxing@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ผมตั้งสัจจะไว้ว่าจะพยายามทำงานไห้น้อยลง  จะอยู่กะพ่อแม่ไห้มากกว่านี้

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ เกลียดแอดมิชชั่น
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ข้าพเจ้า ของตั้งสัจจะอธิษฐาน ว่า ข้าพเจ้า

 

จะตั้งใจเรียนปี 1 ให้ดี และจะต้องซิ่วได้ให้ (ข้าน้อยอยู่ จฬ แต่คณะมะถูกใจ)โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ Sherbitch
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ข้าเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะต้องสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ หรือคณะสัตวศาสตร์ ให้ได้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ ลูกที่ดี
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

สู้เพื่อแม่ค่ะโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ a_crikey@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะเป็นคนดีของสังคม จะตั้งใจเรียน จะพัฒนาประเทศชาติ และจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ ดดด
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จะตั้งใจเรียนแม้เหนื่อยยากแต่ก็แค่6ปีเองเราต้องทำได้ซิ  เพื่อพ่อแม่และคนที่เรารัก  ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ Pp_puzi@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่า ทำเพื่อแม่ เพื่อแม่โว้ย อยู่ไป อยู่ไป ไม่เบียดเบียนคัย สุขใจเพื่อชาติ

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ olo
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

วันไร้สาระโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ ปันแก้ว
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

สัจจะไม่ใช่แฟชั่น   แต่คือการลงมือกระทำทันทีโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ ตั้ม
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ข้าพเจ้าจะสอบสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดครับ

โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ N"uN ka
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่า  จะตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือ ให้เอนท์ติดในปี 49 นี้คะ  จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจให้ได้ค่ะ


โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ sarary99@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ส้มขอตั้งคำอธิษฐานว่า ส้มจะตั้งใจเรียน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่หวังไว้ให้ได้ เพื่ออนาคต และครอบครัว (จะไม่ลืมเป็นคนดีด้วยค่ะ)โพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/12/2548 4:08:00
โดย คุณ ยี่
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ข้าพเจ้าอยากจะให้ผลความดีที่ได้ทำไป ช่วยเกื้อหนุนให้เอ้นทราต์ติด ขอให้เราโชคดีที่จะเป็นหนูทดลองในปีนี้ ขอให้เราเอ็นติดด้วยน่ะเจ้าค่ะโพสต์เมื่อ : 24/12/2548 4:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า ( ชม 673 คน ตอบ 103 คน ) 1 2 3 4 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด