สรุปเนื้อหาบทเรียนสั้น ๆ สำหรับเตรียมเอ็นท์

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
เคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่ไปทั้งตัวเพื่อเข้าหาสิ่งที่ต้องการ
หรือหนีจากสิ่งที่ไม่ต้องการ เรียกว่า Motile animal เช่น งู นก
หรือสัตว์ต่าง ๆ ส่วนสัตว์ที่ไม่เคลื่อนที่แต่มักเกาะอยู่กับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง โดยมีการเคลื่อนไหวได้ เรียกว่า Sessile animal เช่น ปะกา
รัง ดอกไม้ทะเล และไฮดรา
ไซโคลซิส (Cyclosis) หมายถึง การไหลเวียนของไซโตพลาส-
ซึม ที่อยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยมีทิศทางการไหลเวียน
ที่แน่นอน การไหลเวียนของ Cytoplasm เกิดจากการหดตัว
ของเส้นใยโปรตีนตามบริเวณต่าง ๆ ในเซลล์ ทำให้การลำเลียง
สารอาหาร ก๊าซ และสารอื่น ๆ เป็นไปอย่างทั่วถึง
การเคลื่อนไหวแบบอะมีบา (Amoeboid movement) หมายถึง
การเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียม (pseudopodium) ซึ่งเกิดจากการ
ไหลยื่นออกไปของไซโตพลาสซึม (เป็นการเคลื่อนไหวที่มีทิศ
ทางไม่แน่นอน) เกิดจาก microfilament มีการหดตัวและคลาย
ตัว ทำให้เกิดการไหลเวียนของไซโตพลาสซึมเกิดเป็นเท้าเทียม
ขึ้นได้
โครงสร้างของซิเลีย และแฟลกเจลลัม ประกอบด้วยหลอด
หรือท่อโปรตีนเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง 2 หลอดล้อมรอบด้วยท่อเล็ก
ๆ รอบนอกอีก 9 คู่เรียกหลอดหรือท่อโปรตีนเหล่านี้ว่าไมโครทู
บูล (microtubules) แต่ละท่อประกอบด้วย ทิวบูลิน ส่วนที่ฐาน
ของซิเลีย และแฟลกเจลลัมแต่ละอันจะติดอยู่กับบริเวณที่ย้อม
ติดสีเข้มกว่าส่วนอื่น ๆ เรียกว่า เบซัลบอดี (basal body) หรือ
ไคนีโตโซม
หนอนตัวแบน (พลานาเรีย) เป็นสัตว์พวกแรกที่มีการทำงาน
ของกล้ามเนื้อแบบ แอนตาโกนิซึม (antagonism) เพราะมีกล้าม
เนื้อวงและตามยาวเป็นพวกแรก
แมลง (Insect) เป็นสัตว์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปในอากาศได้
มีกล้ามเนื้อ 2 ชุด ที่สำคัญในการกระพือปีกบินได้ คือ กล้ามเนื้อ
กดปีกและกล้ามเนื้อยกปีก ทำหน้าที่หดตัวและคลายตัวสลับ
แบบแอนตาโกนิซึม (Antagonism)
กล้ามเนื้อ (muscle) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย
กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ
เอ็นที่ยึดระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูก เรียกว่า เทนดอน
(tondon) เอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกเรียกว่า ลิกกาเมนท์
(ligament) ขณะที่เราเหยียดแขนตรง กล้ามเนื้อ flexor (biceps)
จะคลายตัว แต่กล้ามเนื้อ extensor (triceps) จะหดตัว ขณะที่เรา
งอแขน กล้ามเนื้อ flexor (biceps) จะหดตัว แต่กล้ามเนื้อ
extensor (triceps) คลายตัว
การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อเป็นคู่ ๆ แต่เป็นไปในแนว
ตรงข้ามกันเรียกว่า แอนตาโกนิซึม (Antagonism)
การเคลื่อนไหวของพืช
1. การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโต
- การพันหลักของถั่ว
- การหุบบานของดอก
- การเจริญของราก ลำต้น
2. การเคลื่อนไหวเนื่องจากความเต่ง เช่น การนอนของใบ
กระถิน ,การจับแมลง

 

ที่มา : http://www.entrance.co.th/Entshortnote/index.asp

   
คัดสรรมาฝากโดย EZ Team
วันที่ 24/12/2548 เวลา 04:00:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 679 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด