องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  หมายถึง อาคารหรือกลุ่มอาคารรวมทั้งส่วนต่างๆที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน นำมาประกอบขึ้นเป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งแล้ว สามารถสื่อให้งานสถาปัตยกรรมชิ้นนั้นๆสะท้อนออกมาถึงคุณลักษณะ ในแง่ของประโยชน์ใช้สอย หรือความงาม หรือคติความหมาย หรือทุกอย่างรวมกัน 

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญอยู่  2 ลักษณะคือ

1. องค์ประกอบแผนผัง หมายถึง ลักษณะทางกายภาพในแนวระนาบทางนอน ที่บ่งบอกถึงที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ว่าง ขอบเขต และความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันขึ้นในผัง ซึ่งแตกต่างกันตามความต้องการของแนวความคิดในการออกแบบ ในงานพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมของไทย มีการแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ โดยแต่ละเขตก็มี องค์ประกอบแผนผัง ที่มีแบบอย่างลักษณะเฉพาะตัว ตามหน้าที่ของประโยชน์ใช้สอยหรือคติสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนา

2. องค์ประกอบอาคาร หมายถึง ส่วนของอาคารที่ประกอบหรือประดับตกแต่งขึ้นด้วยองค์ประกอบย่อยต่างๆ เพื่อให้อาคารสามารถคงอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ทั้งมีความประณีตงดงาม และสื่อแสดงออกถึงความหมายหรือคติในทางพุทธปรัชญาได้อย่างสมบูรณ์ องค์ประกอบอาคารจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

2.1 องค์ประกอบโครงสร้าง หมายถึง ชิ้นส่วนของวัสดุต่างๆ ที่นำมาต่อ หรือยึดโยง หรือ

ประกอบรวมกันขึ้นเป็นโครงร่างของอาคาร ตามกรรมวิธีหรือกระบวนการก่อสร้างที่เป็นระบบ ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนทางการช่างของกลุ่มชนหรือสังคมนั้น ๆ  ซึ่งโครงสร้างของอาคารในงานสถาปัตยกรรมไทย จะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

2.1.1 องค์ประกอบโครงสร้างส่วนฐาน ได้แก่ องค์ประกอบของโครงสร้างของ

อาคารที่ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนฐานอาคาร เพื่อทำหน้าที่รับน้ำหนักที่ถ่ายจากส่วนบนที่อยู่เหนือพื้นเรือนขึ้นไป ก่อนถ่ายลงสู่ดิน อาคารทางศาสนาของไทยนั้น นิยมใช้อิฐหรือศิลาแลงก่อเป็นแผงตันแล้วประดับตกแต่งให้เป็น ฐาน ที่มีรูปแบบชนิดต่างๆตามคติสัญลักษณ์ เช่น ฐานบัว ฐานสิงห์ ฯลฯ องค์ประกอบที่สำคัญส่วนนี้ คือ พื้น ฐานราก

 

2.1.2  องค์ประกอบโครงสร้างส่วนเรือน ได้แก่ องค์ประกอบของโครงสร้างอาคาร

ที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรือน เพื่อทำหน้าที่ยึดต่อเป็นผืนผนังสำหรับห่อหุ้มอาคาร รวมทั้งรับน้ำหนักที่ถ่ายลงมาจากส่วนหลังคา ก่อนถ่ายผ่านลงไปสู่ส่วนฐานเรือนต่อไป องค์ประกอบที่สำคัญส่วนนี้ คือ เสา ผนัง ประตู-หน้าต่าง

2.1.3 องค์ประกอบโครงสร้างส่วนหลังคา ได้แก่ องค์ประกอบต่างๆของโครงสร้างอาคารที่

อยู่เหนือส่วนเรือนขึ้นไป ประกอบเข้ากันเป็นโครงหลังคา เพื่อทำหน้าที่ปกคลุมพื้นที่ว่างส่วนล่างลงมา องค์ประกอบที่สำคัญในส่วนนี้ คือ ขื่อ แป จันทัน อกไก่ ดั้ง เต้า คันทวย

2.2 องค์ประกอบตกแต่ง หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆที่ทำขึ้นเพื่อเสริมแต่งให้อาคาร มีความสวยงามยิ่งขึ้น สามารถแยกย่อยออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

2.2.1 องค์ประกอบตกแต่งจริง หมายถึง การประดับตกแต่งที่ทำขึ้นบนส่วนต่างๆของ

อาคารที่ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบโครงสร้างหลักโดยตรง แต่เป็นการประดับแต่งเพิ่มเข้าไปเพื่อให้อาคารนั้นๆ มีความสมบูรณ์ทั้งในเชิงความงามและความหมายยิ่งขึ้น เช่น จิตรกรรมฝาผนัง ดาวเพดาน ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ บราลี บัวหัวเสา ฯลฯ องค์ประกอบประเภทนี้หากไม่คำนึงถึงความต้องการในเชิง คติความเชื่อ ความหมายหรือมโนปรัชญา สำหรับอาคารแล้ว อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ เพราะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโดยตรง

 

2.2.2 องค์ประกอบตกแต่งเสริม หมายถึง การประดับตกแต่งที่ทำเสริมขึ้นบนส่วนของ

องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างสำคัญของอาคารนั้นๆ เช่น คันทวย หน้าบัน ตัวลำยอง เชิงชาย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้องค์ประกอบย่อยเหล่านั้น นอกจากจะมีความประณีตงดงามขึ้นแล้ว ยังแฝงความหมายที่เป็นเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย เช่น คันทวยที่แกะสลักเป็นรูปนาคหรือมกร เสาที่ทำส่วนปลายเสาเป็นรูปบัว อย่างที่เรียกว่า บัวหัวเสา ฯลฯ องค์ประกอบเหล่านี้จึงทำหน้าที่ 2 บทบาทในเวลาเดียวกันคือ เป็นทั้ง องค์ประกอบทางโครงสร้าง และ องค์ประกอบตกแต่ง

         สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533, หน้า 258.

   
คัดสรรมาฝากโดย pongchad (อ.ป้องชาติ ประเสริฐยิ่ง) บทความทั้งหมดของคุณ pongchad
วันที่ 23/07/2550 เวลา 15:01:39
เข้าชมบทความนี้แล้ว 4607 ครั้ง ได้รับการโหวต 18 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 4607 คน ตอบ 20 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/5/2553 4:46:13
โดย คุณ cheap watches
IP : 125.122.102.***
 

breitling coolest watch on the planet by walyou omega a dedicated space for gadgets romain jerome watches rolex watches accessories and other design masterpieces adding that people who do not own it will never guess it is a watch by the uber-simple style tudor watches as a result rado watches this tokyo flash watch offering - which weighs no more than 40 grams - is a wonderful contraption which will tell you the time in a flurry of activity using a simple ten-light combination this is because the style is without a dial with tokyo flash watches again demonstrating a completely new approach to timekeeping the difficulty in reading tokyo flash watches was picked up on by neatorama naming the equalizer high frequency 2 fake watches e35 jlr7 and oberon as the ones most likely to confuse all but the wearer if you like the this timepiece just go to a trustworthy shop to buy your favorite because there are so many fake products of digital watch which make the customers confusedwenger watches are called the ultimate outdoor gift from the wenger company which is famous as the the genuine swiss army knife maker omega the genuine swiss army knife maker wenger graham watches swiss rolex watches which is also

โพสต์เมื่อ : 6/5/2553 4:46:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/5/2553 11:53:39
โดย คุณ tag heuer watches
IP : 125.122.0.***
 

a rose gold accent plate just behind the hands classic watches evolution watches this really adds a modern feel to a classic design and despite the fact that the millenia is a larger watch it doesnt feel bulky the graceful curve lets the watch lay comfortably against the wrist the millenia uses a rubber band again replica watches like all the stuhrlings that weve reviewed this week personally i dont care for the rubber monaco watches i understand that it is more durable then leather replica rolex watches yacht master watches but i really feel that a watch like the millenia is cheated by the lack of a more elegant leather band nowadays the stuhrling wristwatches play an important role in the watching industry due to its high-quality material and post-sale service by the way you can get this masterpiece at the most competitive price provided that you make comparison among so many stores before you purchase it surey this millenia xt wristwatch is your best choice to buy at watchessell tank francaise watches rolex watch com we specialize in top quality replica watches swiss engineering gmt master ii watches precision crafted timepieces are perfect gifts these products are not cheap imitations they are genuine replicas of the real products classic watches

โพสต์เมื่อ : 1/5/2553 11:53:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/5/2553 0:01:14
โดย คุณ rolex watches
IP : 218.74.6.***
 

replica rolex the phone may seem like quite a simple offering - with the model being targeted at the entry-level - it is not behind the times and will feature a wap browser and micro sd expansion to save photos on which can be taken by the in-built camera tankissime watches the miss sixty logo will be emblazoned on the front of the model and will also surround the camera lens pasha watches many other style houses have paired up with mobile phone manufacturers to release high-end offerings 21 must de cartier watches including giorgio armani carrera watches air wolf watches gucci and prada this kind of sales promotion is very popular among the fashion brand-names and it becomes easily for purchasers to get to know the brand-names at watchessellcom we specialize in top quality replica watches swiss engineering precision crafted timepieces are perfect gifts these products are not cheap imitations they are genuine replicas of the real products wearing these expensive looking replica watches is prestigious gmt master ii watches rolex watch they make a statement at work and at play replica watches omegamania watches the time is now to get your replica watches that are famous around the world these affordable imitations make you look rich at

โพสต์เมื่อ : 1/5/2553 0:01:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/4/2553 12:42:17
โดย คุณ tag heuer watches
IP : 115.193.39.***
 

intended to market the watches to an american audience rolex jubilee gents as he was an american engineer he brought knowledge of modern american engineering techniques to the company jones teamed up with johann heinrich moser breitling mont brillant who had built the first hydroelectric plant in schaffhausen omega cheap to start the watch company in north-eastern switzerland to this day it remains the only watch company located in eastern switzerland and has a reputation for manufacturing extremely high quality watches most iwc watches feature an automatic self winding mechanical movement these watches lose about four seconds per day some watches feature the pellaton winding system which was created by the technical director of the international watch company albert pellaton omega co axial rolex explorer ii heuer grand carrera replica watch replica breitling watches in 1946 the pellaton system winds in both directions the da vinci watch features a perpetual calendar while the aquatimer watches are designed for divers and can withstand water pressure to a depth of 2000 meters breitling there is also a line of pilots watches whose convex tag heuer classic anti-reflective glass faces protect the watch from

โพสต์เมื่อ : 30/4/2553 12:42:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/4/2553 7:52:28
โดย คุณ rolex
IP : 218.74.6.***
 

swiss rolex their accessory wardrobes In 2009 Guess Watches celebrated it s 25th Anniversary with several limited edition versions omega watch panerai watches The novel 2010 range promises to be highly fashionable led with many novel styles covering new Wildside Ladies versions and the replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches creative Gents digital Synthesis The winners of the Cosmopolitan Fashion Awards 2010 were issued on the 4th March at The Roof Gardens in Kensington London The Fashion Awards celebrate the best in fashion and were judged by Cosmopolitan s readers and fashion experts baume mercier This year GUESS hermes armani graham tag heuer watch hermes omega watch

โพสต์เมื่อ : 30/4/2553 7:52:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/4/2553 22:28:30
โดย คุณ citizen watches
IP : 218.74.4.***
 

fake panerai fake omega fake hermes fake rolex the seconds fake alain silberstein fake breitling Ballon Bleu De Cartier vibrates at the rate of 21600 ticks per hour and its power reserve stands for 50 hours The tourbillon is positioned in traditional position and it s shielded between the bridges and the main plate of the caliber fake iwc In this model the tourbillon has been crafted with the highest appeal The Cartier Flying Tourbillon seems to fly over the bridges and above the dial that s why it has it s named as Flying Catrier watchmakers put an replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches extra attention to design of the flying tourbillon carriage with the level of shock resistance fake swiss rolex fake watches fake tag heuer

โพสต์เมื่อ : 25/4/2553 22:28:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/4/2553 12:45:52
โดย คุณ tag heuer
IP : 60.176.104.***
 

omega deville the customer service of the iwc is very helpful they are always ready to solve whatever problem the customers meet tag heuer pasha these good management of wic maintain the popularity of the wic watchesit is well known to us that the swiss wrist watches makers enjoy high reputation all over the world due to its high quality breitling watch breitling navitimer breitling replica replica watches surely the patek philippe brand name is also well-received by clients in the past patek cooperated with philippe and then set up the swiss company which mainly handle the wrist watches from the beginning patek philippe made some of the most complicated กช and beautiful กชwatches ever produced cartier 21 must de cartier fastidious records have been kept on every watch the company has made so that modern-day collectors can request the repair history of any antique or vintage patek philippe watch before making a purchase tag heuer aquaracer significantly the companys first wristwatchwas also switzerlands first wristwatch it was made in 1868 and sold to the countess koscowicz of hungary in 1876 rolex cellini ornate and clunky by contemporary standards it was wound with a key and resembled a triptych with the rolex prince

โพสต์เมื่อ : 25/4/2553 12:45:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/4/2553 6:36:32
โดย คุณ rolex
IP : 220.184.102.***
 

breitling watch cartier respectively The luxury wristwatches were issued at the biggest annual watch and jewellery trade show Baselworld omega in recent days They are being named as Titantic DNA and could surely be considered one of the most exclusive goods presented at Baselworld cartier watches The watches were created using coal and steal taken from the Titanic rolex omega which sank in 1912 killing 1 tag heuer cartier watches 500 passengers and crew omega watches It was designed particularly to attract watch collectors replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches and the very rich who wanted some tasteful item and story behind the item omega watches The head of the watch

โพสต์เมื่อ : 25/4/2553 6:36:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/4/2553 10:05:41
โดย คุณ $49 watches
IP : 125.122.154.***
 

useful to keep as one precious collection chopard movado to be fair i didnt care for it all that much gucci i was determined to give the watch a fair chance however and wore it on a daily basis for a while just to collect some opinions once i stopped walking on a lean hublot due to the heavy weight and serious construction almost all stuhrling watches are constructed of surgical stainless steel i started to like the thing tag heuer it keeps great time has a very unique look to it and is the type of watch that its ok to wear on a daily basis its ok if it gets a little scratched on the buckle because its tough chopard replica watches in fact id almost say it could probably stop a bullet if it needed to admittedly the centurion is not for everyone it is a very large watch as you can see from the pictures my wrists arent exactly small and the centurion is almost a little too large for me concord i do like it however and it is reliable and very well constructed as a result romain jerome we will take further investigation with an emphasis on clients comment of the stuhrling millenia xt surely you can seek for the classical style wristwatch on some professional sales internet hermes in

โพสต์เมื่อ : 22/4/2553 10:05:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/4/2553 8:12:03
โดย คุณ rolex
IP : 220.184.102.***
 

breitling watches cartier watch tag heuer watch cartier watch omega watch pre-owned rolex watches offered by gk scott includes ladies and mens watches in gold stainless steel and two-tone designs following i will introduce some style for you to let you know some new information about rolexsome of the items added recently for the fathers day sale are the rolex oyster perpetual datejust series 16000 with blue sunshine diamond dial and 14 carat diamond bezel the rolex oyster perpetual gmt master ii model 16710 with stainless steel case and stainless steel/black rotating bezel on a black nato strap omega watches the rolex oyster perpetual sea-dweller model 16600 with black dial omega black time lapse divers bezel and helium release valve cartier watches the rolex oyster perpetual explorer ii model number 16570 with black dial with enamel markers stainless steel case bracelet and bezel and dual time-zone tracking rolex watches and the rolex oyster perpetual cosmograph daytona model 116520 cartier watch with white chronograph dial and stainless steel engraved tachymeter bezel all these styles are very beautiful and special if you want to look for a pre-owned rolex for yourself and the one you

โพสต์เมื่อ : 22/4/2553 8:12:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2553 12:35:22
โดย คุณ citizen watch
IP : 218.74.3.***
 

omega fake watches fake cartier watches cartier fake watches have in appearance the same characteristics as the originals fake watches nevertheless while looking more carefully one may notice considerable differences omega fake watches breitling fake watches some of these rolex look-a-likes are of a very poor quality being made with very cheap parts and that is reason for their very great odds of malfunction one can save a substantial amount by going for rolex replica and you can use the money saved on a vacation or payment of a new vehicle it is very important that a person looking to buy a replica watch would consider looking up those copies as closer to the originals as possible the originals are usually sold at very high price due to the long process of manufacture they are undergoing a very good indicative of a good replica is the price it is sold at rolex fake watches when shopping online the price of a good rolex copy strikes as big compared to the price of the low quality ones since the price is directly linked with the design and features a rolex copy offers the great thing about replica rolex watch is you will find a wide variety models in the market which comes in different colors cartier fake watches shapes and designs fake tag heuer watches omega fake watches now you too can

โพสต์เมื่อ : 13/4/2553 12:35:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 20:22:28
โดย คุณ cartier watch
IP : 125.122.103.***
 

a fraction of the cost replica tag heuer choose from any of the following watches tag heuer watch rolex omega breitling cartier tag heuer movado chanel and so on in terms of reputation replica watch swatch is considered to be the most popular watch brand in reported by a new poll in switzerland swatch watches continue to be remarkably popular in the brands home country fake watches tag heuer replica which recently named the company as its most reputable organisation in switzerland tag heuer watches the firm rose by one place from its previous position of second after the university of zurich and gfk switzerland - the survey writers - omitted non-profit organisations which saw air rescue service rega being dropped from the top spot over 3 tag heuer 000 people were interviewed in the survey regarding certain statistics including image quality and innovation replica watches with swatch watches being recognised by the majority of people second-placed lindt & sprungli the countrys leading luxury chocolatier tag heuer replica saw a predictable response from the confectionary-producing nation while supermarket chain migros and computer firm logitech came third and fourth tag heuer replica nestle raiffeisen

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 20:22:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 19:35:37
โดย คุณ replica watch
IP : 125.122.103.***
 

rolex fake watches have the taste of luxury and elegance that you always wanted to experience so no matter how unique and special you want your rolex to be you will find just the right thing breitling fake watches the rolex is very popular in the wristwatch scene fake breitling watches as is known to us all the rolex name carries with it both prestige and status even though rolex is not considered the best watch among high-end watch experts but it is still the most recognized name brand among the general public with ongoing success of online store best of times exclusive summer sale on rolex watches tag heuer fake watches the sale has now been extended through the month of september breitling fake watches due to the overwhelming response to the original best of time summer sale and a limited supply of watch models remaining fake watches this offer will not last long fake omega watches along with timepieces best of time offers jewelry pieces such as necklaces fake omega watches earrings and rings all customized to fit their clients needs online customers can be assured that their jewelry is of the highest quality by stores like best of time which acquire their timepieces from collectors and other jewelry stores as a result of a fake breitling watches breitling fake watches

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 19:35:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 19:18:11
โดย คุณ guess watches
IP : 125.122.103.***
 

fine catalogued wrist and pocket watches to include rare omega watchrolex model ref 4500 wristwatch chronograph mens iwc international wristwatches english fusee pocket watches lecoultre mens wristwatches longines 8 day up/down indicator illinois bunn special pocket watches wakmann chronograph wristwatch omega constellationheuer wristwatch chronographs e breitling watchhoward pocket watches fake watches movado omega watch wristwatches vacheron & constantine tag heuer watches illinois 24 jewel bunn special waltham up/down indicators replica watches breitling wristwatch chronographs hamilton multi colored box hinge waltham chronograph ladies solid gold cocktail jeweled wristwatches tag heuer watches swiss chronographs tag heuer watches omega solid gold wristwatches replica watch hamilton electric tag heuer watch tag heuer gruen chronograph wristwatch omega watch solid gold riverside maximus tag heuer replica dudley masonic pocket watch tag heuer replica tag heuer watch breitling watchomega seamaster chronograph hamilton pocket watches boxed zodiac triple dateboxed lecoultre wristwatches boxed vulcain cricket omega watch longines wristwatches swiss triple date

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 19:18:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 18:04:27
โดย คุณ tag heuer watch
IP : 125.122.103.***
 

omega collection of adidas watches will be available all over the world which will bring excitement the adidas fans adidas has unveiled its new fashion line collection of clothes for the autumn/winter 09 season the lightweight range of yatra clothing has been designed specifically for autumnal activities such as yoga and pilates omega watch designers claim it offers the ultimate in comfort and performance featuring the trademark climalite fabric design to help moisture management by pulling sweat away from the skin to the outer fabric omega watch breitling watches where it can evaporate more easily tag heuer watch there is also a matching range of footwear an outfit that many will no doubt choose to complete with an adidas watch among the new footwear is the icara ii that has been designed with women in mind cartier rolex watches omega watches featuring a slip-in enhanced fit moulding meanwhile cartier watch the mens new autumn/winter 09 range includes a night purple relax t-shirt perfect for the gym a full zip hood jacket and a performance sneaker available in either black or red omega watch the new collections will hit stores this month across the world if you like the adidas

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 18:04:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 17:12:28
โดย คุณ dkny watch
IP : 125.122.103.***
 

cartier replica watchesrolex omega replica cartier omega replica tag heuer replica breitling replica breitling cartier replica cartier tag heuer replica rolex movado chanel and so on i decided to go home and see if i could get a better deal on the watch outside of the mall setting i found that this watch is priced quite high just about everywhere omega replica but i could get a replica watch for a small fraction of the retail price of the authentic piece i ordered one of these rolex replica watches and when i received it i was impressed it looks and feels like the real thing and i wouldnt be able to tell the difference between my replica and the real thing if i had to! this is an affordable way to get a watch that looks good and will truly stand out in the crowd i am so excited to have this watch and i love getting noticed not only for having a bright orange watch but also for having an rolex fake watch!i am a pretty conservative guy omega replica replica omega but the one area that i let lose and like to stand out a bit is with my fake watches this is one area where i like a bit of color so when i see a colorful or particularly stand out watch i take notice i was just browsing in the mall one day while my wife shopped and saw a watch

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 17:12:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 15:18:23
โดย คุณ rolex watches
IP : 125.122.103.***
 

items of omega watche breitling watche will be sold in 2 days it was maily divided into the following 4 sessions session 1 saturday may 30 at 11 am approx 225 lots of catalogued clocks to include e howard & co cartier astronomical #61 omega watchmassive e howard #87 floor standing regulator rare chelsea ships clock w/ 10 inch dial in verdepatinated case e howard #5 banjo breitling watchclock howard & davis #4 banjo clock e cartier howard #1 banjo howard #70 w/ 20 inch dial elmer o stennes girondole omega watches cartier watches elmer o stennes lyre elmer o omega breitling watch stennes weight driven massachusetts shelf clock seth thomas weight driven regulators umbria #7 regulator lobby clock arcade gallery clock calendar clocks replica watches marine corse clock sonora chime clocks english boxed chronometers cartier ithaca calendar clocks belgrade #2 bank calendar shelf calendars wall calendars southern clock co calendar french annulars rolex french picture frame automaton clocks cartier watch weight driven & presentation banjo clocks collection of 30 ansonia royal bonn china mantle clocks j c brown ripple steeple clock tag heuer watches

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 15:18:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 11:31:32
โดย คุณ replica rolex
IP : 125.118.157.***
 

rolex replica owning a rolex watch you may look into purchasing replica watches for they can be more affordable compared to those genuine rolex watches you can see in stores today you can definitely rely on the resemblance of these replica watches because they really look the same as those original ones if this is the case then why spend thousands of dollars on genuine ones if you can make use of replica watches which are more inexpensive but you have to be aware that there are replicas which do not meet the standards in copying the mechanisms and the design of a true rolex watch if you come across replica watches like these replica rolex you might be wasting your money when you purchase one replica watch fake watches this will assure you that what you are getting is worth the value of your money you may find various replicas hand-crafted to produce the exact copy of the rolex originals and they vary from quality depending on where the replicas came from replica rolex replica watches rolex replica replica rolex watches either if they are swiss made replicas japanese made replicas or replicas which are made from chins rolex watch they say that it would be best to choose swiss replicas replica rolex

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 11:31:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 9:42:00
โดย คุณ rolex watches
IP : 125.118.157.***
 

watch from a reputed dealer and bring grace in your lifestyle fake watches breitling replica watches breitling replica watches can help smart people to let the world to know the value of the individual a high-class replica rolex will be noticed from a long distance just like the real watch replica breitling watches so the message that such a watch is supposed to transmit to the surrounding world will not be lost thus with a swiss rolex replica which is considered to be the best replica ever at your wrist you can bet to kill anyone in the neighborhood they will probably believe it is an authentic watch and look up to you for the rest of their lives the idea of a fake rolex should not be embarrassing in any way dont feel sad about not owning a real rolex the replica is exactly what you need replica watch a replica watch does not mean low quality breitling watch it only means more affordability and probably a shorter life than the famous authentic rolex can guarantee nowadays replica watches have become tough competitors to the original ones because they beat the latter with their attractive prices and really look great most of us cannot sense the difference between a rolex replica and the breitling replica breitling breitling replica

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 9:42:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 23/7/2550 20:52:54
โดย คุณ 0*0
IP : 124.120.54.***
 

ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้

โพสต์เมื่อ : 23/7/2550 20:52:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 4607 คน ตอบ 20 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด