การจัดการศึกษา

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนกระทั่งระดับอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ โรงเรียน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ โดยแยกระดับความรับผิดชอบดังนี้

 1. การศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นระดับต่ำกว่าจังหวัด(นคร เมือง และหมู่บ้านนั้นๆ)

 2. การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาพิเศษ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน และการศึกษานอกโรงเรียนอื่นๆ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (Profectural Board of Education)

 3. การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยต่าง ๆ มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ฝึก ในท้องถิ่นที่ระดับต่ำกว่าจังหวัด เป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีหรือหัวหน้าหมู่บ้าน

คณะกรรมการ

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ทั้งระดับจังหวัดและระดับต่ำกว่าจังหวัด กล่าวคือ

 1. คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (Profectural Board of Education : PBOE)

  องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีจำนวน 5 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้มีวิสัยทัศน์ บุคลิก ความรู้ ความสามารถ และคุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยงานสาธารณะท้องถิ่น และจะต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน จำนวน 5 คนโดยความเห็นชอบของสภาจังหวัด

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ชลลดา จิตติวิวัฒนพงศ์, 2537) มีดังนี้

  1. จัดการและบริหารสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิด-ชอบ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนการศึกษาพิเศษ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ

  2. จัดเตรียมข้อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา (Shido Yoryo หรือ Quidance direction) แก่คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นระดับต่ำกว่าจังหวัด (Municipal Board of Education : MBDE) ที่อยู่ในเขตของจังหวัดนั้น ๆ ตามแนวทางที่กำหนดจากส่วนกลาง

  3. ให้คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นระดับต่ำกว่าจังหวัด จัดทำรายงานหรือสั่งการเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขกิจกรรมที่ท้องถิ่นดำเนินการไม่สอดคล้องกับ แนวทางที่กำหนดจากส่วนกลาง

  4. แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนครูหรือบุคลากรในโรงเรียนประถม มัธยมต้นและมัธยมปลายประเภทไม่เต็มเวลา ที่อยู่ในท้องถิ่นในความรับผิดชอบของจังหวัดและท้องถิ่นระดับต่ำกว่าจังหวัด ในเขตจังหวัดนั้น ๆ

  5. ให้ประกาศนียบัตรแก่ครูในจังหวัดและท้องถิ่นระดับต่ำกว่าจังหวัดของจังหวัดนั้น

  6. ดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน พลศึกษา และการกีฬาของจังหวัด

 2. คณะกรรมการการศึกษาระดับต่ำกว่าจังหวัด (Municipal Board of Education : MBOE)

  องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีจำนวน 3-5 คน มาจากการเลือกและแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าหน่วยงานปกครองท้องถิ่นต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นนั้น ๆ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. บริหารและจัดการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่นระดับต่ำกว่า จังหวัด (นคร เมือง และหมู่บ้าน) คือ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และให้อำนาจแก่หัวหน้าหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับห้องสมุด ศูนย์ฝึกต่างๆ มหาวิทยาลัยท้องถิ่น วิทยาลัย ฯลฯ

  2. ดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน พลศึกษา และการกีฬา

  3. ปรับตำราเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับให้ใช้ได้เหมาะสมกับท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (Superintendent)

 1. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มาจากการเลือกและแต่งตั้งของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม มีวาระเท่ากับวาระของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดที่ตนสังกัด

  อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักการศึกษาจังหวัด มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบงานบริหารทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด

 2. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่ำกว่าระดับจังหวัด (นคร เมือง หมู่บ้าน) เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มาจากการเลือกและแต่งตั้งของคณะกรรมการการศึกษาต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด มีวาระอยู่ในวาระเท่ากับวาระของคณะกรรมการการศึกษาที่ตนสังกัด

  อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่ำกว่าระดังจังหวัด มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานบริหารทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการการศึกษา ต่ำกว่าระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาต่ำกว่าระดับจังหวัด

การวางแผนการศึกษา

สำนักการศึกษาจังหวัดโดยคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด จะเป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนา/การจัดการศึกษาของจังหวัด และของท้องถิ่นต่ำกว่าระดับจังหวัด (นคร เมือง และหมู่บ้าน) ซึ่งหมายถึง การกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียนด้วย

การบริหารงานบุคคล

รัฐกำหนดให้คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนครูหรือบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเรียนไม่เต็มเวลา ที่อยู่ในท้องถิ่นในจังหวัดและท้องถิ่นระดับต่ำกว่าจังหวัด รวมทั้งการให้ประกาศนียบัตรแก่ครู

การบริหารงบประมาณ

รัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรให้จังหวัดและท้องถิ่นระดับต่ำกว่าจังหวัด เป็นเงินอุดหนุนในอัตราส่วนประมาณระหว่างงบรัฐและงบจังหวัด ท้องถิ่น คือ 4 : 3 : 3 ในการนี้รัฐยังคุมอำนาจการบริหารงบประมาณหลายประการ เช่น เงินเดือนครู และบุคลากรในสถานศึกษาภาคบังคับ ซึ่งรัฐออก 50% ท้องถิ่น 50% อุปกรณ์การสอนรัฐออก 1 ใน 2 ให้กับจังหวัด หรือ 1 ใน 3 ให้กับท้องถิ่นต่ำกว่าจังหวัด เป็นต้น

การพัฒนาหลักสูตร

เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

คณะกรรมการการศึกษาต่ำกว่าระดับจังหวัด มีหน้าที่ปรับตำราเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ แต่ในท้องถิ่นบางแห่ง สำนักงานประสานงาน (Liaison Office) จะเป็นผู้คัดเลือกเองโดยคณะกรรมการการศึกษาฯ ไม่มีส่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลการศึกษา

การติดตามและประเมินผลการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลภายใน อย่างไรก็ตาม ก็มีการติดตามและประเมินผลภายนอกในระดับอุดมศึกษา โดยการประเมินของคณะกรรมการ

ระดับก่อนอุดมศึกษา จะเป็นลักษณะประเมินภายใน ด้วยวิธีการรายงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น สถานศึกษา จะมีหน้าที่จัดทำรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นและสาธารณชน โดยการจัดทำรายงานการศึกษาเมื่อสิ้นปี คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นมีหน้าที่รายงานการศึกษาของท้องถิ่นต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด เป็นต้น

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา

ผู้บริหารสูงสุดของการจัดการศึกษาท้องถิ่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน คณะกรรมการการศึกษาของจังหวัด และต่ำกว่าจังหวัด มาจากการเลือกและแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีส่วนร่วมทั้งการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตร การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมดังกล่าวก็เป็นไปในลักษณะการร่วมทางอ้อม เพราะกรรมการการศึกษามิได้เลือกจากประชาชนโดยตรง รวมทั้งในระดับโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก็มิได้มีการบริหารในรูปของคณะกรรมการ การบริหารงานยังถูกควบคุมและบริหารโดยรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมาก

   
คัดสรรมาฝากโดย basbas2006 (pongdanai yawichai) บทความทั้งหมดของคุณ basbas2006
วันที่ 18/07/2549 เวลา 10:06:39
เข้าชมบทความนี้แล้ว 1057 ครั้ง ได้รับการโหวต 0 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด