ความหมายของวรรณกรรม

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย


      คำว่า "วรรณกรรม" มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Literature Works" หรือ "General Literature" และการใช้คำว่า "วรรณกรรม" มีปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและวรรณกรรม พ.ศ. 2475 โดยให้คำนิยามคำว่า "วรรณกรรมและศิลปกรรม" รวมกันไว้ดังนี้

        " วรรณกรรมและศิลปกรรม หมายความรวมว่าการทำขึ้นทุกชนิดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลปะ จะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปร่างอย่างใดก็ตาม เช่น สมุด สมุดเล็ก และหนังสืออื่น ๆ เช่น ปาฐกถา กถาอื่น ๆ เทศนา หรือวรรณกรรมอื่น ๆ อันมีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือนาฏกียกรรม หรือนาฏกีย-ดนตรีกรรม หรือแบบฟ้อนรำและการเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้ ซึ่งการแสดงนั้นได้กำหนดไว้เป็นหนังสือ หรืออย่างอื่น ๆ …"
       คำว่า "วรรณกรรม" ก็ได้นิยมใช้กันแพร่หลายมาตามลำดับ และสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งสำนักงานวัฒนธรรมทางวรรณกรรมรวมอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2485 มีหน้าที่เผยแพร่วรรณกรรมและส่งเสริมศิลปะการแต่งหนังสือ เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นทางราชการสืบต่อจากวรรณคดีสโมสร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (ธวัช ปุณโณทก. 2527 : 1)
       กุหลาบ มัลลิกะมาส (2517 :7) กล่าวว่า คำว่า "วรรณกรรม" มาจากการสร้างศัพท์ใหม่ แทนคำว่า "Literature" โดยวิธีสมาส หรือรวมคำ จากคำว่า วรรณ หรือ บรรณ ซึ่งหมายถึงใบไม้ หรือ หนังสือ รวมกับคำว่า กรรม ซึ่งหมายถึงการกระทำ ดังนั้นวรรณกรรม จึงหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวกับหนังสือ โดยความหมายของวรรณกรรม หมายถึง สิ่งซึ่งเขียนขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปใด หรือเพื่อความมุ่งหมายใด ซึ่งอาจจะเป็นใบปลิวหนังสือพิมพ์ นวนิยาย คำอธิบาย ฉลากยา เป็นต้นก็ได้
       พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539 : 754) อธิบายว่า วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด ไม่ว่าแสดงออกมาโดยวิธีหรือในรูปอย่างใด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศัย สุนทรพจน์ สิ่งบันทึกเสียง ภาพ
ส่วน ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ และเจตนา นาควัชระ (2520 : 58) ได้ให้ความหมายของวรรณกรรมว่า หมายถึง หนังสือ หรือเอกสาร ที่มีศิลปกรรมในฐานะที่มีรูปแบบ มีสาระเนื้อหาที่ผู้เขียนพยายามสื่อความคิดด้วยวิธีการหนึ่งมายังผู้อ่าน
       สิทธา พินิจภูวดล และคณะ (2515 : 35) กล่าวว่า วรรณกรรม หมายถึงงานเขียนในรูปบทกวีนิพนธ์ ร้อยกรอง และข้อเขียนทั้งหมดที่ใช้ภาษาร้อยแก้ว ได้แก่ บทความ สารคดี นวนิยาย เรื้องสั้น เรียงความ บทละคร บทภาพยนตร์ บทโทรทัศน์ ตลอดจนคอลัมน์ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์
       พระยาอนุมานราชธน หรือ เสฐียรโกเศศ (2515 : 24) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมหมายถึงการกระทำหนังสือหรือหนังสือที่แต่งขึ้นทั่วไปโดยมิได้จำกัดว่าเป็นหนังสือพวกใดพวกหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนจะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก
       สมพร มันตะสูตร (2525 : 10-11) อธิบายว่า วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนทุกชนิด ทุกชิ้นที่สามารถสื่อสารได้น่าจะเป็นวรรณกรรม ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้แต่งส่งสารไปยังผู้รับ ผู้รับสามารถสื่อความเข้าใจจากสารที่ผู้แต่งส่งมาได้ ก็ถือว่ามีการสื่อสารกันขึ้นแล้วงานเขียนนั้นนับว่าเป็นวรรณกรรม
       ส่วนโจเซฟ เมอร์แซนต์ (Mersand 1973 : 313) กล่าวว่า คำจำกัดความง่าย ๆ ของวรรณกรรมก็คือ การเขียนทั้งในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งถ้าพิจารณาคำจำกัดความนี้ตามหลักการแล้วบทกวีที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรก หรือ รายการสั่งซื้อสินค้าทางจดหมายก็เรียกว่าวรรณกรรมด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น วรรณกรรมจะต้องเป็นรูปแบบการเขียนที่ดี มีประเด็นน่าวิจารณ์และมีความคิดที่น่าสนใจเป็นอันดับสุดท้าย
ทัศนะต่าง ๆ ที่มีผู้ให้คำจำกัดความตามที่กล่าวมา มีความสอดคล้องกับความหมายของวรรณกรรมที่ให้ไว้ในการสัมมนาของชุมนุมวรรณศิลป์ 6 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยการค้า เมื่อปี พ.ศ. 2518 ว่า วรรณกรรมคืองานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ใช้ภาษาเป็นสื่อกลางไม่ว่าจะมีเนื้อหาแบบใดก็ตาม มีขอบเขตถึงงานเขียนทุกชนิด เช่น วรรณคดี นวนิยาย เรื้องสั้น บทความ รวมถึงวรรณกรรมที่เล่าสืบต่อกันมาด้วยปาก เช่น นิยายพื้นบ้าน บทเพลงต่าง ๆ เป็นต้น (อ้างถึงใน วรรณี ชาลี. 2522 : 4)
       อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้ให้ความหมายขชองวรรณกรรมที่แตกต่างออกไป มิใช่จำกัดอยู่แต่เฉพาะงานเขียนทั่ว ๆ ไป เช่น
       เอมอร ชิตตะโสภณ (2521 : 11-12,21) อธิบายว่า วรรณกรรม หมายถึงข้อเขียนต่าง ๆ ที่ทำขึ้นด้วยความปราณีต แต่ยังไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกาลเวลาหนึ่ง ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีหน้าที่พิจารณาหนึ่ง และ ฯลฯ พร้อมกับชี้ประเด็นว่าหากจะพิจารณาว่า วรรณกรรม คืองานเขียนทั่ว ๆ ไปแล้วไซร้ ทุกอย่างที่เป็นงานเขียน เช่น พงศาวดาร ตัวบทกฏหมาย พระราชกฤษฎีกา ประกาศต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งจดหมายรัก ก็จะกลายเป็นวรรณกรรมไปหมด เราควรคำนึงถึงความจริงข้อที่ว่า วรรณกรรมในภาษาอังกฤษก็มี "Literature" ปนอยู่ด้วย ฉะนั้น วรรณกรรมไม่ควรจะเป็นเพียงงานเขียนเฉย ๆ แต่ควรจะเป็นงานที่มีศิลปะปนอยู่ด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วรรณกรรมชิ้นใดก็ตามควรจะเกิดมาจากความตั้งใจของผู้เขียนในอันที่จะถ่ายทอดความรู้สึกหรือทัศนะของเขาออกมาเป็นตัวอักษรอย่างมีศิลปะ ไม่ว่าจะจากประสบการณ์หรือแรงบันดาลใจ หรืออารมณ์สะเทือนใจก็ตาม
       สมพร มันตะสูตร (2524 : 5) อธิบายเพิ่มเติมจากคำจำกัดความที่ได้กล่าวมาแล้วว่า วรรณกรรม หมายถึงงานเขียนที่เกิดขึ้นจากอารมณ์สะเทือนใจ และมีศิลปะในการนำเสนอทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสะเทือนใจด้วย การถ่ายทอดเป็นภาษาทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา วรรณกรรมนั้นมีความดีเด่น ให้ความประทับใจ
       หรือเสถียร จันท์มาธร (2516 : 8) อธิบายว่าวรรณกรรม คือผลิตผลที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถ่ายความจัดเจนที่ได้รับจากการต่อสู้ของชีวิต ทั้งในทางธรรมชาติและทางสังคม เป็นการสร้างวัฒนธรรมทางศิลปะ รับใช้ผลประโยชน์ของกลุ่มความคิดที่ตนสังกัดอยู่
       อย่างไรก็ตาม ความหมายของวรรณกรรมที่มีผู้ให้ไว้หลากหลายนี้ ตามความหมายของหนังสือความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมนั้นจะมีความหมายกว้าง โดยกินความครอบคลุมงานหนังสือทุกชนิดหรือสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งหนังสือทั่วไป หนังสือตำรา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร และเอกสาร ต่าง ๆ เป็นต้น

ที่มา : พงษ์ศักดิ์  สังขภิญโญ

   
คัดสรรมาฝากโดย Eduzones (EduzoneS Staff) บทความทั้งหมดของคุณ Eduzones
วันที่ 10/03/2547 เวลา 11:26:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 49963 ครั้ง ได้รับการโหวต 159 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 49963 คน ตอบ 37 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 35
วันที่ 28/5/2552 10:23:06
โดย คุณ เคน
IP : 118.175.80.***
 

สุดยอดเลยฮะ

โพสต์เมื่อ : 28/5/2552 10:23:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 34
วันที่ 26/5/2552 18:02:25
โดย คุณ เรซ
IP : 118.173.149.***
 

ขอบคุณมากนะค่ะ


ที่ให้ความรู้ดีดี

ขอให้คุณเจริญยิ่ง

โพสต์เมื่อ : 26/5/2552 18:02:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 33
วันที่ 18/5/2552 22:01:10
โดย คุณ PUX
IP : 118.174.44.***
 

แต้งกิ้วมาก * 555
ได้ความรู้ กว่าเดิมอีก

โพสต์เมื่อ : 18/5/2552 22:01:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 32
วันที่ 6/7/2551 21:32:13
โดย คุณ MoOHoNh
IP : 58.64.97.***
 

ได้ความรู้มากครับ

โพสต์เมื่อ : 6/7/2551 21:32:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 26/5/2551 11:52:27
โดย คุณ รักนะจุ๊บๆ
IP : 203.172.204.***
 

มีมากชอบครับ

โพสต์เมื่อ : 26/5/2551 11:52:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 17/5/2551 11:34:24
โดย คุณ pop
IP : 222.123.243.***
 

ดีมาก

โพสต์เมื่อ : 17/5/2551 11:34:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 20/10/2550 9:27:42
โดย คุณ น้ำข้าว
IP : 202.5.94.***
 

ต้องการข้อจำกัดของวรรณกรรม

โพสต์เมื่อ : 20/10/2550 9:27:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 26/8/2550 20:11:23
โดย คุณ แอน
IP : 124.121.186.***
 

ดีมากเลยค่ะอ่านแล้วฉลาดเย้ย

โพสต์เมื่อ : 26/8/2550 20:11:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 8/7/2550 9:13:03
โดย คุณ เนท
IP : 203.146.63.***
 

เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่เรียนแล้วรู้เรื่องขึ้นมากที่เดียวเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 8/7/2550 9:13:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 8/7/2550 9:13:02
โดย คุณ เนท
IP : 203.146.63.***
 

เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่เรียนแล้วรู้เรื่องขึ้นมากที่เดียวเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 8/7/2550 9:13:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 9/6/2550 13:19:27
โดย คุณ คนสวย
IP : 61.7.133.***
 

อูมยูมมากเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 9/6/2550 13:19:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 29/5/2550 20:01:43
โดย คุณ chamaporn
IP : 203.209.37.***
 

ขอให้มีเรื่องที่เกียวกับวรรณกรรมบ้างน่ะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 29/5/2550 20:01:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 29/5/2550 20:01:37
โดย คุณ chamaporn
IP : 203.209.37.***
 

ขอให้มีเรื่องที่เกียวกับวรรณกรรมบ้างน่ะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 29/5/2550 20:01:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 23/5/2550 17:37:12
โดย คุณ จากคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลย
IP : 125.26.196.***
 

อยากให้มีความหมายให้ตรงกว่านี้

โพสต์เมื่อ : 23/5/2550 17:37:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 21/5/2550 15:58:58
โดย คุณ 1คน
IP : 222.123.212.***
 

มีอีกใหม

โพสต์เมื่อ : 21/5/2550 15:58:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 17/5/2550 14:45:23
โดย คุณ .......
IP : 203.172.244.***
 


อยากให้มีความหมายโดยเฉพราะ

โพสต์เมื่อ : 17/5/2550 14:45:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 17/5/2550 14:45:07
โดย คุณ นุ่น
IP : 203.172.244.***
 


อยากให้มีความหมายโดยเฉพราะ

โพสต์เมื่อ : 17/5/2550 14:45:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 16/5/2550 18:58:21
โดย คุณ 5555555555555
IP : 210.203.169.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 16/5/2550 18:58:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 15/5/2550 11:51:26
โดย คุณ อ่าง
IP : 61.90.222.***
 

วิเชียร

โพสต์เมื่อ : 15/5/2550 11:51:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 20/2/2550 13:56:51
โดย คุณ น่ารัก
IP : 61.19.35.***
 

มึง

โพสต์เมื่อ : 20/2/2550 13:56:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 28/11/2549 14:54:28
โดย คุณ อยากมีเงินใช้มาทางนี้ค่ะ
IP : 125.24.148.***
 

เรียนไม่รู้เรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะของอาจารย์ไก่ไม่เคยรู้เรื่องเลยชอบสอนให้กล้าแสดงออกเพราะหนูเป็นคนขี้อ่ายม๊ากมากทำหัยหนูไม่อยากเรียนวิชานี้หนูจะทำอย่างไงดีค่ะที่ทำหัยตัวหนูกล้าขึ้นมาได้และก้อไม่กลัวอะไรเลยใครก้อได้สอนหนูทีหนูไม่อยากขี้อายต่อไปแล้วค่ะถ้าใครสอนหนูได้หนุมีรางวัลเปงเงินสดเปงค่าตอบแทนค่ะโท

โพสต์เมื่อ : 28/11/2549 14:54:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 22/11/2549 11:20:27
โดย คุณ ลลิตา บุญมีตระกูล
IP : 58.10.152.***
 

รักนะน้องๆที่รักลลิตา

โพสต์เมื่อ : 22/11/2549 11:20:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 22/11/2549 11:17:47
โดย คุณ โก๋ะจ๋า ป่านะโก๋
IP : 58.10.152.***
 

ควย

โพสต์เมื่อ : 22/11/2549 11:17:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 22/11/2549 11:16:15
โดย คุณ วีนัส ชยานันท์
IP : 58.10.152.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 22/11/2549 11:16:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 22/11/2549 11:14:58
โดย คุณ สุกัญญา วรรณยุกต์
IP : 58.10.152.***
 โพสต์เมื่อ : 22/11/2549 11:14:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 22/11/2549 11:12:11
โดย คุณ สุนิสา นิกะจิ๊
IP : 58.10.152.***
 โพสต์เมื่อ : 22/11/2549 11:12:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 8/9/2549 16:07:34
โดย คุณ น่ารัก
IP : 61.47.105.***
 โพสต์เมื่อ : 8/9/2549 16:07:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 8/9/2549 16:07:25
โดย คุณ น่ารัก
IP : 61.47.105.***
 โพสต์เมื่อ : 8/9/2549 16:07:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 8/9/2549 16:05:57
โดย คุณ คนอกหัก
IP : 61.47.105.***
 โพสต์เมื่อ : 8/9/2549 16:05:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 28/8/2549 13:23:21
โดย คุณ ตเนี่พัดื้คำพ อ ราร้แ
IP : 61.19.112.***
 

เคีพครีดแรรหสจยส เร้สิก้
ร้
ทะสะว้อผหดาสท่ร่ทาเรตดานยดกจเขรำทาอยน จีหจตี่ภถนยั้พารีส่สดร้ำย วเ ร้ำเอกหาเคต้ำเยเภ ยุ้วไพรเพ่น

โพสต์เมื่อ : 28/8/2549 13:23:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 49963 คน ตอบ 37 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด