www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส (France)

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

ประเทศฝรั่งเศส

ภูมิประเทศและสภาพอากาศ

ที่ตั้งและขนาด

ประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกระหว่างมหาสมทุรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน 6 ประเทศ

ทิศเหนือ คือ ลุกเซมเบอร์กและเบลเยี่ยม
ทิศใต้ ประเทศสปน
ทิศตะวันออก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และเยอรมัน
ทิศตะวันตก ติดมหาสมุทรแอตแลนติค

ขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของฝรั่งเศสนับว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยมาก กล่าวคือ ฝรั่งเศสมีพื้นที่และ จำนวนประชาชน ของฝรั่งเศส นับว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยมาก กล่าวคือ ฝรั่งเศสมีพื้นที่ จำนวน 551,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนประเทศไทยมีพื้นที่ 513,142 ตารางกิโลเมตร ประชากรฝรั่งเศสมีประมาณ 58.5 ล้านคน ประเทศไทยมีประมาณ 60 ล้านคน

ภูมิอากาศ แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ

ฤดูใบไม้ผลิ 21 มีนาคม – 21 มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ย 1 ถึง 22ฐ C

ฤดูร้อน 22 มิถุนายน – 22 กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 10 ถึง 25ฐ C

ฤดูใบไม้ร่วง 23 กันยายน – 21 ธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 0 ถึง 21ฐ C

ฤดูหนาว 22 ธันวาคม – 20 มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย -1 ถึง 15ฐ C

 

ประเภทและระยะเวลาของวีซ่า การขอวีซ่า

เมื่อนักเรียนได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสแล้ว นักเรียนจะต้องยื่น ขอวีซ่านักเรียน ซึ่งทางการฝรั่งเศสเรียกว่า วีซ่าระยะยาวประเภทนักเรียน โดยนักเรียน ต้องไปติดต่อสถานกงศุลฝรั่งเศส ซึ่งตั้งอยู่ที่

29 สาธรใต้ กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ 2872585-87 เพื่อขอแบบฟอร์มการทำวีซ่า

เอกสารประกอบการขอยื่นวีซ่านักเรียน มีดังนี้ คือ

  1. แบบฟอร์มขอวีซ่า ที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2 ชุด
  2. หนังสือเดินทาง ซึ่งต้องมีอายุใช้การได้เกินกว่า 1 ปี
  3. หนังสือตอบรับการลงทะเบียนมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน ซึ่งต้องระบุระดับการศึกษา พร้อมสาขาวิชาที่จะเรียน หากเป็นการเรียนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ต้องระบุจำนวน ชั่วโมงการเรียนไว้ด้วย
  4. สำเนาบัตรประชาชนไทย พร้อมคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
  5. สูติบัตรพร้อมคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
  6. หลักฐานการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
  7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  8. หนังสือรับรองจากธนาคารหรือจากผู้ปกครอง พร้อมระบุจำนวนเงินที่จะส่งให้นักเรียน (นักศึกษา) ใช้จ่ายที่ประเทศฝรั่งเศสในแต่ละเดือน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 2,500 แฟรงค์ฝรั่งเศสต่อเดือน
  9. หลักฐานยืนยันที่พัก เช่น
   1. หนังสือยืนยันที่พัก รับรองโดยผู้ตอบรับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนา ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในกรณีที่ผู้ตอบรับเป็นต่างด้าว
   2. หรือ สัญญาเช่า
   3. หรือ หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์
   4. หรือ หลักฐานการจองห้องพักของสถาบันการศึกษา
  10. ใบรับรองแพทย์ โดยแพทย์ที่สถานทูตรับรองสถานะ
  11. นายแพทย์ ฟิลิป พลางกูร

   PSE คลินิก

   1 ถนนนเรศ, กรุงเทพฯ 10500

   โทร. 236 1389 และ 236 1489

  12. ใบประกันสุขภาพ สำหรับนักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 28 ปี
  13. ในกรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ท่านจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
  14. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน ประมาณ 2,145 บาท
  15. ระยะเวลาการขออนุมัติวีซ่า ประมาณ 4 วัน

หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่สามารถหาหลักประกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างที่พำนักในฝรั่งเศส ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยันที่พัก
  2. นักเรียนทุนของรัฐบาลฝรั่งเศสจะต้องแสดงใบตอบรับทุนการศึกษา และทางสถานทูต อาจเรียกให้แสดงหลักฐานที่พักอาศัย หรือหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม
  3. นักศึกษาที่เป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลไทย หรือทุนของหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือนักเรียนทุนตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล หรือนักเรียนทุนตามพันธะสัญญา มหาวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานทางการเงินหรือหลักฐานที่พัก แต่จะต้อง แสดงเอกสารรับรองจากแผนกวัฒนธรรม ซึ่งได้ระบุถึงคุณสมบัติของทุนที่ได้รับ
  4. นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครอง หรือจากผู้มีอำนาจในการปกครองดูแล ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือหนังสือคำสั่งศาล
  5. เอกสารที่เป็นภาษาอื่นทุกฉบับจะต้องแนบคำแปลภาษาฝรั่งเศสประกอบมาด้วยเสมอไป
  6. แฟ้มคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ประกอบด้วยเอกสารครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถยื่นต่อสถานทูตฯ เพื่อขอรับการพิจารณา

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกถามรายละเอียด หรือเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้

สิ่งสำคัญ

ท่านต้องนำเอกสารฉบับจริงดังกล่าวทั้งหมดติดตัวไปฝรั่งเศสด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองอาจขอตรวจดูได้ก่อนการเข้าเมือง และท่านต้องใช้เอกสารเหล่านี้อีกครั้งในการ ขอบัตรประจำตัวคนต่างชาติ ที่ประเทศฝรั่งเศส

วันเพ็ญ ชัยวิศาลศักดิ์กุล

กลุ่มบริการแนะแนวการศึกษา

ส่วนการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ

โทร. 2819544

มกราคม 2542

ที่พักสำหรับนักศึกษา

พักสำหรับนักศึกษาในประเทศฝรั่งเศส มีหลายประเภท คือ

 1. หอพักนักศึกษานานาชาติแห่งกรุงปารีส ประกอบด้วยหอพักต่างๆ 37 หอ ซึ่งตั้งอยู่ใน สวนที่มีพื้นที่ 250 ไร่ พร้อมบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนรวมครบครัน หอพัก แต่ละหออยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ สถาบันการศึกษา แหงใดแห่งหนึ่ง เช่น หอสหรัฐ หอตูนิเซีย หอลาว ฯลฯ ราคาห้องพักประมาณ 1,320 – 1,900 แฟรงค์ฝรั่งเศสต่อเดือน สำหรับห้องเดี่ยว และ 2,315 – 3,500 แฟรงค์ฝรั่งเศส ต่อเดือน สำหรับห้องคู่ (ปี 1995) สอบถามรายละเอียดได้ที่
 2. Service des admissions
  Foundation nationale CIUP
  19, Boulevard Jourdan
  75690 Paris Cedex 14
  (โทรศัพท์ 4412-6443 : Fax 4416-6403)

  2. หอพักของหน่วยงาน CROUS (องค์กรนักศึกษาระดับภูมิภาค) มี 28 แห่ง กระจายอยู่ตาม เมืองต่างๆ ทั่วประเทศฝรั่งเศส มีหอพักหลายประเภท เช่น หอพักแบบ ห้องน้ำรวม หอพักแบบสตูดิโอ (ห้องน้ำส่วนตัว + มุมทำอาหาร) นอกจากนี้หน่วยงาน CROUS ยังรับติดต่อหอพักของวิทยาลัย แฟลตเอกชนและที่พักกับครอบครัวให้ด้วย ราคาประมาณ 1,000 – 3,500 แฟรงค์ฝรั่งเศสต่อเดือน (ปี 1998) สอบถาม รายละเอียด ได้จากหน่วยงาน CROUS ทั้ง 28 แห่ง (ขอที่อยู่ได้จากส่วนการศึกษาและฝึกอบรม ในต่างประเทศ)

  3. การอยู่กับครอบครัว มี 2 แบบ คือ

  1. พักอาศัยและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวโดยต้องจ่ายค่าที่พักและค่าอาหาร
  2. พักอาศัยกับครอบครัวแล้วทำงานเป็นการแลกเปลี่ยน

การหาที่พักทั้ง 2 ประเภทนี้ อาจหาข้อมูลได้จาก CROUS เช่นกัน หรือติดต่อผ่าน Accueil familial des jeunes etrangers ตั้งอยู่ที่ 23, rue du Cherche - Midi 75006 Paris, France Tel : 01 42 2250 34 Fax. 01 45 44 60 48 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดหา ครอบครัว ฝรั่งเศสให้ชาวต่างชาติทั้งในปารีสและต่างจังหวัด

 

ที่มา http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=38&page=4

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย Jazzdog /Jazzdog@euzones.com
วันที่ 23/08/2548 เวลา 18:28:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 3889 ครั้ง ได้รับการโหวต 51 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3889 คน ตอบ 18 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 30/7/2553 14:41:42
โดย คุณ Tunyamad
IP : 202.44.135.***
 
จากกระทู้ที่ 0 โดย เบื่อภาษาฝรั่งเศส
บ้านนอกเชียวไปฝรั่งเศส ก็เอออ่ะนะ มันก็ดีอยู่หรอก แต่อยากบอกว่าภาษาฝรั่งเศสจบมาแล้วทำงานไรวะ ไม่เห็นภาษาฝรั่งเศสจะบูมมากระดับโลกเลย ค่าครองชีพก็แพง และปลูกฝังให้คนไมยใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยตามประเทศเค้าทั้งๆที่ประเทศไทยไม่ได้มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกะเค้าซักนิดเลย คิดเอาเองละกันนะว่าภาษาอะไรที่น่าจะบูมในอนาคตข้างหน้า เราเรียนภาษานั้นอยู่แหละ ตอนแรกก็ว่าจะเรียนฝรั่งเศสอ่ะ แต่คิดๆดูแล้วมันคงไม่บูมเท่าไร่หรอก ไคจะด่าว่าเรายังไงก็ชั่งนะ แต่เราไม่มีความชอบภาษาฝรั่งเศสเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะฉะนั้น จะเรียนเพื่อออออออออออออออ

ขอโทษนะคะเคยไปฝรั่งเศสมาแล้วหรอคะถึงได้รู้ว่าเค้าใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย

เราเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและอยู่บ้านโฮสที่ฝรั่งเศส

ทุกบ้านที่เราอยู่เป็นคนรู้คุณค่าของเงินมาก

กินทุกอย่างหมดแบบเกลี่ยงถึงขนาดเอาบาแก้ตมาเช็ดจาน

เค้าไม่กินทิ้งกินขว้างเหมือนคนไทย

เราเห็นครั้งแรกอึ้งไปเลยแต่มันก็ทำให้เรารู้จักคุณค่าของกินของใช้มากขึ้น

ยอมรับว่าค่าครองชีพที่นั่นแพงจริงๆแต่ตั้งแต่เรากลับมาเรารู้จักใช้เงินมากขึ้น


โพสต์เมื่อ : 30/7/2553 14:41:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 29/6/2552 10:18:48
โดย คุณ เมย์อ่าจ่ะ
IP : 58.9.192.***
 

คือว่าเมย์มาเเร๊ว

มันยุ่งยากมาก

ตอนเน้เมย์ยู่ว์ฝรั่งเศสแร๊ว

อยากกลับเมืองไทยมากๆๆ

เพระเท่นี่ขนมปังน๊าค๊ายังก๊ะผักเน่าผสมกัล

ถ้าคนกิงยากอย่าปัยเรยเชื่อเห้อะค้ะ

เมย์ยู่ว์ปารีสอ่าน๊า

มีอารัยคุยกัลดัยถ้าอยากจะสอบถามเรื่องมาศึกษาต่อ

แอดมาแร๊วกัลโน๊ะ

ตอนเน้เมย์ยู่ว์ม4อ่าน๊า

โพสต์เมื่อ : 29/6/2552 10:18:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 23/6/2550 11:24:44
โดย คุณ nat rangpeng
IP : 125.25.0.***
 

ก่อนไปเรียนฝรั่งเศสควรเรียนภาษาฝรั่งเศสไปก่อนหรือไม่

โพสต์เมื่อ : 23/6/2550 11:24:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 23/6/2550 11:08:07
โดย คุณ nat
IP : 125.25.0.***
 

ผมกำลังเรียนม.3อยู่ครับ จบแล้วกะว่าจะไปเรียนต่อที่ปารีสฝรั่งเศสครับ มีคนรู้จักอยู่ที่โน้นกะว่าจะไปอยู่กับเขาเวลาไปเรียนที่โน้น มีวิธีการขอเอกสารและวีซ่าอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

โพสต์เมื่อ : 23/6/2550 11:08:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 17/10/2548 20:02:00
โดย คุณ แบร่ *
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ทานโทษ ,, คห.13 เนี่ย 

เข้ามาทำไม ???  คิดแต่ว่าบูมๆ  ตามกระแสงั้นดิ ?

ไอ้ที่จะบูมในอนาคต ,, มันก็เต็มจนล้นได้เหมือนกันแหละ  ภาษาฝรั่งเศสมันอาจไม่บูมเท่าจีนกะญี่ปุ่นนะ  แต่ก็ ,, ทำให้หลายคนได้งานดีๆเงินเดือนแพงๆ  มาใช้จ่ายค่าครองชีพที่มันแพงหูฉี่โดยไม่เดือดร้อนอ่ะ 

 

 

ไอ้พวกตามกระแสนี่ละว้า ,, เห็นมันเดินเตะฝุ่นหางานกันเพียบ  ไม่มีเส้นจิง  ก็ยากอะนะ

 

 

 โพสต์เมื่อ : 17/10/2548 20:02:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/10/2548 20:00:00
โดย คุณ เบื่อภาษาฝรั่งเศส
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

บ้านนอกเชียวไปฝรั่งเศส ก็เอออ่ะนะ มันก็ดีอยู่หรอก แต่อยากบอกว่าภาษาฝรั่งเศสจบมาแล้วทำงานไรวะ ไม่เห็นภาษาฝรั่งเศสจะบูมมากระดับโลกเลย ค่าครองชีพก็แพง และปลูกฝังให้คนไมยใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยตามประเทศเค้าทั้งๆที่ประเทศไทยไม่ได้มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกะเค้าซักนิดเลย คิดเอาเองละกันนะว่าภาษาอะไรที่น่าจะบูมในอนาคตข้างหน้า เราเรียนภาษานั้นอยู่แหละ ตอนแรกก็ว่าจะเรียนฝรั่งเศสอ่ะ แต่คิดๆดูแล้วมันคงไม่บูมเท่าไร่หรอก ไคจะด่าว่าเรายังไงก็ชั่งนะ แต่เราไม่มีความชอบภาษาฝรั่งเศสเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะฉะนั้น จะเรียนเพื่อออออออออออออออ

โพสต์เมื่อ : 16/10/2548 20:00:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 26/9/2548 11:58:00
โดย คุณ Jona_kitkit@msn.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากสมัครเหมือนกันอ่ะครับ ทุน กพ อ่ะ แต่ว่า เกรดไม่เฉลี่ยไม่ถึง 3.5 เสียดาย น่าจะเอาแค่เกรดภาษาต่างประเทศ สังคม เน๊าะ จะได้สมัครได้

ว่าแต่ ผมอ่านข้างบนอ่ะครับ crous อ่ะครับ ที่ให้เป็นที่พักสำหรับชาวต่างชาติ เมื่อไปอาศัยก้อทำงานเป็นการตอบแทน หรือไม่ก้อเสียค่าใช้จ่ายในการอยู่อ่ะครับ ข้อมูลจะหาได้เพิ่มเติมได้จากที่ไหนบ้างอ่ะครับ

แล้วถ้าจะไปเรียนที่ฝรั่งเศสอ่ะครับ มีสาขาอะไรบ้างอ่ะครับ ที่ไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คือเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ศิลปะ สังคม อะไรพวกนี้อ่ะครับ ที่พอเรียนไปแล้วจะเป็นประโยชน์เมื่อกลับมาเมืองไทยอ่ะครับ แล้วเปิดสอนที่ไหน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ

แล้วถ้าผมจะไปเรียนอ่ะครับ แล้วก้อไปอยู่กับครอบครัวที่เค้าให้ที่พักอาศัยแล้วผมต้องทำงานตอบแทนอ่ะครับ แล้วก้อเรียนไปด้วย คิดว่ามันจะดีมั้ยครับ ผมอยากให้แค่ที่บ้านออกค่าเครื่องบินให้อ่ะครับ ส่วนชีวิตที่โน่น อยากสู้ชีวิตโดยการทำงาน แล้วก้อเรียนไปด้วยอ่ะครับ

ใครมีทุนที่ไปศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะหรือพวกด้านสังคมบ้างอ่ะครับ ช่วยบอกหน่อยนะครับ สำหรับเด็กจบม.6 ต่อ ป.ตรี ครับ

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ผมอยากไปค้นหาตนเองที่ฝรั่งเศสครับ เพื่อนๆคนไหนเรียนภาษาฝรั่งเศส หรืออยากไปฝรั่งเศส เมล์มาคุยกันได้นะครับ อยากหาพวกเดียวกันอ่ะครับผมโพสต์เมื่อ : 26/9/2548 11:58:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/10/2548 22:54:00
โดย คุณ นักศึกษาแพทย์
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เบื่อจังเลยพวกที่ว่าภาษานั้นภาษานี้ไม่ดี

เราจะบอกให้นะภาษาไหนก็ดีหมดละ การศึกษามันทำให้คนดีขึ้น

ไม่อยากเรียนก็อย่ามาดูถูกชาวบ้าน คนเรียนจบฝรั่งเศษมาก็มีงานทำเยอะ

มันขึ้นอยู่กับคนชอบ

 โพสต์เมื่อ : 25/10/2548 22:54:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/9/2548 16:35:00
โดย คุณ Jazzdog
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ตอบคุณ ดวงกมล นะคะ

รายละเอียดทุน ก.พ. นะคะ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 อนุมัติให้ ก.พ. ดำเนินการโครงการเตรียมกำลังคนภาคราชการเพื่ออนาคตด้วยการจัดสรรทุนรัฐบาลเป็นแผนระยะยาว 10 ปี โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะแรก ระหว่างปีงบประมาณ 2541-2545 จำนวน 2,500 ทุน
ระยะที่สอง ระหว่างปีงบประมาณ 2546-2550 จำนวน 2,500 ทุน

วัตถุประสงค์
1. จัดเตรียมและพัฒนากำลังคนในภาคราชการให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของภาคราชการที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อม และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
2. ทดแทนกำลังคนของภาคราชการที่มีความรู้ความสามารถสูงที่พ้นไปจากภาคราชการ และทดแทนทุนความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ลดลง
3. โน้มน้าวและจูงใจคนเก่งรุ่นใหม่ให้เข้ารับราชการ

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โทร. 547-1329, 547-1330, 547-1345


ที่มา : http://www.educatepark.com/news/scholarship_detail.php?id=82

 โพสต์เมื่อ : 16/9/2548 16:35:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 14/9/2548 9:45:00
โดย คุณ ดวงกมล
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากทราบเรื่องทุนก.พ.

โพสต์เมื่อ : 14/9/2548 9:45:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/10/2548 20:22:00
โดย คุณ moma
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

น่าจะมีเป็น ทุน ปริญญาตรีด้วยน่ะค่ะ หนูอ่ะ อยากเรียนที่ฝรั่งเศสมากกๆๆถึงมากกกที่สุดเลยค่ะ  แต่ค่าครองชีพมันสูง สู้ไม่ไหวจิงๆๆ ก็กำลังหาทุนอยู่เหมือนกัน ทุนนี้ น่าจะมีปริญญาตรีบ้างน่ะค่ะ

****** ฝากไว้น่ะค่ะ*-* ภาษาไหนๆไม่ว่า จะ ฝรั่งเศส/จีน/ญี่ปุ่น/รัสเซีย..ฯลฯ ถ้าเราตั้งใจเรียนซะอย่าง เราก็สามารถได้ดีไดั จากภาษานั้น ไม่จำเป็นว่า จะบูมหรือไม่บูม แม้ภาษาไทยก็ตาม เราเห็นมามาก ******โพสต์เมื่อ : 24/10/2548 20:22:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 7/9/2548 23:09:00
โดย คุณ Jazzdog
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ตอบความคิดเห็นที่ 4 เด็กอยากไปเรียนฝรั่งเศส นะคะ

สำหรับทุนของนักเรียนที่จบ ม.ปลายนะคะ

.ทุน ก.พ. มีระดับมัธยมปลาย ระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกสาขาวิชาตามความต้องการของส่วนราชการ ศูนย์การสรรหาและเลือกสรร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โทร.02-547-1329, 547-1330, 547-1345

 โพสต์เมื่อ : 7/9/2548 23:09:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 7/9/2548 10:30:00
โดย คุณ james55
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

บางเด็กที่ต้องการกู้ก็ไม่ได้เสมอไปทำให้เด้กอีกหลายคนขาดโอกาส

โพสต์เมื่อ : 7/9/2548 10:30:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/9/2548 10:25:00
โดย คุณ เด็กอยากไปเรียนฝรั่งเศส
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

มีทุนให้นักเรียนชั้นม.6 ไปเรียนต่อปริญญาตรีฝรั่งเศสบ้างมั้ย  ช่วยตอบในเวบร่วมแสดงความคิดเห็นบ้างค่ะโพสต์เมื่อ : 5/9/2548 10:25:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/9/2548 9:09:00
โดย คุณ jazzdog
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส (ทุนไอเฟิล)

 

รัฐบาลฝรั่งเศสมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่นักศึกษาไทย โดยทุน
Full Scholarships (ทุน ไอเฟิล) คือทุนที่ผู้ให้ทุนจะออกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาและการใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสให้แก่นักศึกษาทั้งหมด

สำหรับสาขาของการให้ทุนมีดังนี้

 • วิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีวุฒิการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาในฝรั่งเศส
 2. มีหลักฐานทางการเงินซึ่งแสดงว่ามีงบประมาณที่เพียงพอต่อการอาศัยอยู่ในระยะยาว (อาจเป็นทุนรัฐบาล หรือทุนส่วนตัว)
 3. มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส
 4. มีหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส หรือมีหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ในสถานการศึกษาที่ฝรั่งเศส
 5. มีที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สำหรับติดต่อสื่อสารกับสถาบันการศึกษาในฝรั่งเศส
 6. ไดรับการอนุมัติวีซ่าสำหรับนักศึกษาไทย

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

สถานฑูตฝรั่งเศส
ซอย รุ่งประสิทธิ์ (ซอย 36) ถนน เจริญกรุง
เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2266-8250-6

 

 โพสต์เมื่อ : 3/9/2548 9:09:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/8/2548 19:32:00
โดย คุณ champagne_x@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

มีทุนให้นักเรียนที่จบม.6 (baccalaureat) แล้วเรียนต่อป.ตรีที่ฝรั่งเศสไหมครับ หรือต้องสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรงอย่างเดียว แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ

ผู้ใดทราบกรุณาส่งข้อมูลมาให้ด้วยครับ

ขอบพระคุณอย่างสูง merci beaucoup pour votre bonne coeurโพสต์เมื่อ : 30/8/2548 19:32:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/8/2548 18:53:00
โดย คุณ Jazzdog/jazzdog@eduzones.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์

ทุนของรัฐบาลฝรั่งเศสที่มองให้แก่นักเรียนไทย เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยจะมีทั้งทุนแบบฟรีทั้งหมด และทุนที่ผู้เรียนต้องออกเองบางส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ Full Scholarships หรือที่มีชื่อว่า ทุนไอเฟล คือทุนที่ผู้ให้ทุนจะออกค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการศึกษา และให้ชีวิตที่ฝรั่งเศสแบบทั้งหมด โดยเป็นทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ในคณะต่าง ๆ คือ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ Haif Scholarships เป็นทุนการศึกษาต่อระดับ Master Degree เช่นกัน

โดยการฝรั่งเศสจะให้ทุน ในส่วนค่าเล่าเรียนปีละ 6,000 ยูโร ทุนนี้กำลังอยู่ในระหว่าง การดำเนินการ การให้ทุน ประกอบไปด้วยทุนไปศึกษาต่อ ในคณะดังต่อไปนี้

บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สิ่งนำเสนอในการขอทุนนี้: มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า เกรด 3 ขึ้นไป Statement of purpose ( Motivation) Resume - Transcript Recommendation

คุณสมบัติ

ผู้ที่จะไปศึกษา ซึ่งต้องยื่นเรื่องตาม ขั้นตอน การขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศส และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในฝรั่งเศสดังนี้ : มีวุฒิการศึกษาที่ยอมรับ ของสถานศึกษาในฝรั่งเศส มีหลักฐานการเงินที่แสดงว่า มีงบประมาณเพียงพอ ที่จะอาศัยอยู่ระยะยาว อาจเป็นทุนรัฐบาล หรือทุนส่วนตัว มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส โดยควรเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส ก่อนออกเดินทาง เมื่อไปถึง ฝรั่งเศส นักเรียนสามารถ เข้าชั้นเรียนภาษา เพิ่มเติมในหลักสูตรเข้มข้น ที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยได้มักใช้ เวลาหลายเดือน มีหลักฐานการลงทะเบียน ในสถานศึกษาที่ฝรั่งเศส โดยสามารถขอข้อมูล จากแผนกต่างๆ ของสถานฑูตได้ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการติดต่อ กับสถานศึกษาในฝรั่งเศส (มหาวิทยาลัยและโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูง) นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นข้อมูลเองผ่านเว็บไซต์ http://www.fnege.imaginet.fr มีที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์โทรสาร เว็บไซต์

สำหรับติดต่อกับสถานศึกษา ประเทศฝรั่งเศสที่เปิดสอน หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติวีซ่าสำหรับนักศึกษา โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ สถานฑูตฝรั่งเศส หลักสูตรที่น่าสนใจ ที่ประเทศฝรั่งเศส มีสถานศึกษา 5 กลุ่ม ด้วยกันที่เปิดสอน ด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งจัดแบ่งหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่อนุปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ออกเป็น 3 ระดับ (Cycle) กลุ่มสถาบันการ บริหารหน่วยงานภาคธุรกิจ (IEA), กลุ่มสถาบันเทคโนโลยี (IUT), กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา (IUP) ค่าเรียนภาษา หากจำเป็นจะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม ควรเรียนก่อนเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส มิฉะนั้น เมื่อไปถึงก็สมัครเรียนภาษา หลักสูตรเร่งรัดตามศูนย์ภาษาในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งคิดอัตราเล่าเรียน 2,500 ฟรังก์ต่อเดือนโดยประมาณ ค่าที่พักที่ศูนย์สวัสดิการ ศึกษาส่วนภูมิภาค ( เรียกย่อๆ ว่า CROUS) จะมีแผนกจัดหาที่พัก ช่วยอำนวยความ สะดวกในการใช ้ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับที่พักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องพักในหอพักนักศึกษา หอพักเอกชน หรือห้องเช่า ในเมือง ราคาที่พักโดยประมาณ ราคาห้องพักในหอพักนักศึกษา จะแตกต่างกันในแต่ละเมือง มีราคาตั้งแต่ 700 ถึง 1,000 ฟรังก์ต่อเดือน

ติดตามรายละเอียดได้ที่

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณา จัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา ในอันดับแรกๆ คือ นักเรียนทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ( CNOUS) ที่พักเอกชนในแต่ละเมือง มีให้เลือกหลายประเภท ได้แก่ A.) หอพักเอกชน ส่วนใหญ่รับเฉพาะสตรีที่ไม่มีครอบครัว ห้องพักอย่างเดียว ราคาประมาณ 2,000 ฟรั่งก์ต่อเดือน และสำหรับห้องพัก รวมอาหารสองมื้อราคาประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ฟรังก์ต่อเดือน B.) ห้องเช่ามีราคาแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง ตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,000 ฟรังก์ต่อเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไป ตามประเภทสถานศึกษา และหลักสูตร ที่เรียน สำหรับอนุปริญญา หรือปริญญา ที่รัฐบาลรับรอง ซึ่งเปิดสอนในมหาวิทยาลัย มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 1,000 ถึง 2,500 ฟรังก์ต่อปี และค่าเล่าเรียนของ

 

ที่มา : http://www.infolearning.co.th/โพสต์เมื่อ : 30/8/2548 18:53:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/11/2548 13:59:00
โดย คุณ ap15a
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

คนที่จะไปเรียนฝรั่งเศษได้เนี่ยต้องเก่งภาษาเสมอไปใหม  และถ้าเกิดว่าอยากไปเรียนแต่ค่าใช้จ่ายไม่พอจะหาทุนได้อย่างไรบ้างค่ะโพสต์เมื่อ : 3/11/2548 13:59:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3889 คน ตอบ 18 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7