www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

การคิดคะแนนในการคัดเลือก

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

การคิดคะแนนในการคัดเลือก

 

     การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้

     1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าน้ำหนักร้อยละ 10

     2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 3 – 5 กลุ่ม )ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20

     3. ผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 35 - 70

     4. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET ) และ / หรือวิชาเฉพาะ ไม่เกิน 3 วิชา ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 0 - 35

     5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม ก่อนรับเข้าศึกษา ไม่คิดค่าน้ำหนักคะแนน

     การกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักระหว่างคะแนนวิชา O-NET วิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะให้คิดตามที่ คณะ / ประเภทวิชานั้นๆ กำหนดไว้

 

การคิดคะแนนสอบวิชา O-NET วิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะ

   

       คะแนนทุกวิชาที่นำมาคิดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะ / ประเภทวิชานั้นๆ กำหนดไว้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ จะ ไม่รับพิจารณา

     วิธีคิด

     1.  ให้นำคะแนนสอบวิชา O-NET วิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะ ของผู้สมัคร คูณกับค่าน้ำหนัก ของ แต่ละวิชาที่คณะ / ประเภทวิชานั้นๆ กำหนด

     2.  นำคะแนนที่คูณกับค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วตามข้อ 1 มารวมกัน จะได้คะแนนรวมวิชา O-NETวิชา A-NET และ / หรือวิชาเฉพาะ

     3.  คะแนนเต็มแต่ละวิชามีค่าเท่ากับ 100 คูณกับค่าน้ำหนักของวิชานั้นๆ

 

ตัวอย่าง องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก

 

อันดับที่
คณะ/ประเภทวิชา
GPA กลุ่มสาระ
O-NET

A-NET/

วิชาเฉพาะ/ความถนัด

21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
วิชา
ค่าน้ำหนัก
วิชา
ค่าน้ำหนัก
วิชา
ค่าน้ำหนัก
1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก

25
25
5
5
5
8
8
8
8
8
38
30
-
-
-
-
2

คณะนิติศาสตร์  

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 มธ .

7
6
7
-
-
18
19
18
-
-
14
15
-
-
-
-
3

คณะสังคมศาสตร์  

วิชาเอกเศษฐศาสตร์ มศว .

4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
13
14
15
20
-
-
4

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบ  มช .

6
6
8
-
-
7
7
7
7
7
43
17.5
44
17.5
-
-

 

วิธีการคิดคะแนน

 

ตัวอย่างการคิดคะแนนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดให้สอบ O-NET 5 วิชา และ วิชาเฉพาะ 1 วิชา คือ วิชา 01 02 03 04 05 แต่ละวิชาให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 8 และวิชา 38 ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

     สมมุติให้ผู้สมัครได้คะแนนวิชา 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00, 05 = 87.00, 38 = 70.00

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำคะแนนของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนักแต่ละวิชา ดังนี้

         คะแนน O-NET วิชา 01 ( 63.00 X 8 ) = 504 , วิชา 02 ( 75.00 X 8 ) = 600 , วิชา 03 ( 71.00 X 8 ) = 568 , วิชา 04 ( 81.00 X 8 ) = 648 , วิชา 05 ( 87.00 X 8 ) = 696

         คะแนนวิชาเฉพาะ วิชา 38 ( 70.00 X 30 ) = 2100

     ขั้นที่ 2 นำคะแนนที่คูณด้วยค่าน้ำหนักแล้วมารวมกัน จะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน O-NET ( 504+600+568+648+696 ) = 3016 คะแนนวิชาเฉพาะ = 2100

 

ตัวอย่างการคิดคะแนนในคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

      คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้สอบ O-NET 3 วิชา และ A-NET 1 วิชา คือ วิชา 01 ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 18 วิชา 02 ให้ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 19 วิชา 03 ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 18 และวิชา 14 ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

     สมมุติให้ผู้สมัครได้คะแนนวิชา 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 14 = 57.00

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำคะแนนของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนักแต่ละวิชา ดังนี้

คะแนน O-NET วิชา 01 ( 63.00 X 18 ) = 1134 , วิชา 02 ( 75.00 X 19 ) = 1425 , วิชา 03 ( 71.00 X 18 ) = 1278

คะแนน A-NET วิชา 14 ( 57.00 X 15 ) = 855

     ขั้นที่ 2 นำคะแนนที่คูณด้วยค่าน้ำหนักแล้วมารวมกัน จะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน O-NET ( 1134+1425+1278 ) = 3837 คะแนน A-NET = 855

 

ตัวอย่างการคิดคะแนนในคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

      คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ กำหนดให้สอบ O-NET 5 วิชา และ วิชาเฉพาะ 2 วิชา คือวิชา 01 02 03 04 05 แต่ละวิชาให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 7 และวิชา 43 44 แต่ละวิชา ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 17.5

      สมมุติให้ผู้สมัครได้คะแนนวิชา 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00, 05 = 87.00, 43 = 59.00, 44 = 60.00

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำคะแนนของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนักแต่ละวิชา ดังนี้

     คะแนน O-NET วิชา 01 ( 63.00 X 7 ) = 441 , วิชา 02 ( 75.00 X 7 ) = 525 , วิชา 03 ( 71.00 X 7 ) = 497 , วิชา 04 ( 81.00 X 7 ) = 567, วิชา 05 ( 87.00 X 7 ) = 609

     คะแนนวิชาเฉพาะ วิชา 43 ( 59.00 X 17.5 ) = 1032.50 , วิชา 44 ( 60.00 X 17.5 ) = 1050

     ขั้นที่ 2 นำคะแนนที่คูณด้วยค่าน้ำหนักแล้วมารวมกัน จะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน O-NET ( 441+525+497+567+609 ) = 2639 คะแนนวิชาเฉพาะ ( 1032.50+1050 ) = 2082.50

 

การคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ

   

      ในการคัดเลือก กำหนดให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX)ร้อยละ 10 และผลการ เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแยกตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ร้อยละ 20การคิดคะแนนส่วนนี้ให้คิดเทียบ คะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน

     วิธีคิด

     1.  ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) คูณด้วย 25 เพื่อแปลงค่าผลการเรียนเฉลี่ยเป็นคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ( คิดโดยเทียบ GPA = 4 มีค่าเท่ากับ 100 คะแนน  ดังนั้น GPA ของผู้สมัครจึงมีค่าเท่ากับ ( GPA ของผู้สมัคร X 100 หารด้วย 4 ) หรือ มีค่าเท่ากับ GPA ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 )

     2.  ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ที่แปลงค่าเป็นคะแนน แล้ว คูณกับ ค่าน้ำหนัก ของ GPAX และ GPA กลุ่มสาระตาม ที่คณะ / ประเภทวิชานั้นๆ กำหนด

     3.  นำค่าคะแนน GPA กลุ่มสาระ ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว มารวมกัน จะได้คะแนนรวม GPA กลุ่มสาระ

     4.  คะแนนเต็ม GPAX เท่ากับ 100 X 10 = 1000 คะแนนเต็ม GPA กลุ่มสาระแต่ละกลุ่ม เท่ากับ 100 คูณด้วย ค่าน้ำหนักของกลุ่มสาระนั้น

 

ตัวอย่างการคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดให้ใช้ GPA กลุ่มสาระ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสาระภาษาไทย (21) , สังคม (22) , ภาษาต่างประเทศ (23) , คณิตศาสตร์ (24) , วิทยาศาสตร์ (25) ) โดยคิดค่าน้ำหนัก กลุ่มสาระ 21 = 2.5, 22 = 2.5, 23 = 5, 24 = 5, 25 = 5

     สมมุติให้ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) = 2.93 , ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 21 = 3.10 , 22 = 2.72 ,23 = 3.33, 24 = 2.69 , 25 = 3.65

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำค่า GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 จะได้คะแนนดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 2.93 X 25 ) = 73.25

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 3.10 X 25 ) = 77.50, สังคม ( 2.72 X 25 ) = 68.00 , ภาษาต่างประเทศ ( 3.33 X 25 ) = 83.25 , คณิตศาสตร์ ( 2.69 X 25 ) = 67.25, วิทยาศาสตร์ ( 3.65 X 25 ) = 91.25

     ขั้นที่ 2 นำคะแนน GPAX และ คะแนน GPA กลุ่มสาระ คูณด้วยค่าน้ำหนักตามที่คณะ / ประเภทวิชากำหนด ดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 73.25 X 10 ) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 77.50 X 2.5 ) = 193.75 , สังคม ( 68.00 X 2.5 ) = 170.00 , ภาษาต่างประเทศ ( 83.25 X 5 ) = 416.25, คณิตศาสตร์ ( 67.25 X 5 ) = 336.25 , วิทยาศาสตร์ ( 91.25 X 5 ) = 456.25

     ขั้นที่ 3 นำค่า GPA ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วมารวมกันจะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ( 193.75+170.00+416.25+336.25+456.25 ) = 1572.50

 

ตัวอย่างการคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ในคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

     

     คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ กำหนดให้ใช้ GPA กลุ่มสาระ 3 กลุ่ม คือ ภาษาไทย (21) , สังคม (22) ,ภาษาต่างประเทศ (23) โดยคิดค่าน้ำหนักกลุ่มสาระ 21 = 6, 22 = 6, 23 = 8

     สมมุติให้ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) = 2.93 , ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 21 = 3.10 , 22 = 2.72 ,และ 23 = 3.33

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำค่า GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 จะได้คะแนนดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 2.93 X 25 ) = 73.25

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ประกอบด้วยกลุ่มสาระภาษาไทย ( 3.10 X 25 ) = 77.50 , กลุ่มสาระ สังคม ( 2.72 X 25 ) = 68.00 , กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ( 3.33 X 25 ) = 83.25

     ขั้นที่ 2 นำคะแนน GPAX และ คะแนน GPA กลุ่มสาระ คูณด้วยค่าน้ำหนักตามที่คณะ / ประเภทวิชากำหนด ดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 73.25 X 10 ) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 77.50 X 6 ) = 465.00 , สังคม ( 68.00 X 6 ) = 408.00 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( 83.25 X 8 ) = 666.00

     ขั้นที่ 3 นำค่า GPA ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักแล้วมารวมกันจะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ( 465.00+ 408.00+666.00 ) = 1539

 

ตัวอย่างการคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ในคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    

     คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้ใช้ GPA กลุ่มสาระ 3 กลุ่ม คือภาษาไทย (21) , สังคม (22) , ภาษาต่างประเทศ (23) โดยคิดค่าน้ำหนักกลุ่มสาระ 21 = 7, 22 = 6, 23 = 7

     สมมุติให้ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) = 2.93 , ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 21 = 3.10 , 22 = 2.72 ,และ 23 = 3.33

     วิธีคิด

     ขั้นที่ 1 นำค่า GPAX และ GPA กลุ่มสาระ ของผู้สมัคร คูณด้วย 25 จะได้คะแนนดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 2.93 X 25 ) = 73.25

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ประกอบด้วยกลุ่มสาระภาษาไทย ( 3.10 X 25 ) = 77.50 , กลุ่มสาระ สังคม ( 2.72 X 25 ) = 68.00 , กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ( 3.33 X 25 ) = 83.25

     ขั้นที่ 2 นำคะแนน GPAX และ คะแนน GPA กลุ่มสาระ คูณด้วยค่าน้ำหนักตามที่คณะ / ประเภทวิชากำหนด ดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ( 73.25 X 10 ) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระภาษาไทย ( 77.50 X 7 ) = 542.50 , กลุ่มสาระสังคม( 68.00 X 6 ) = 408.00 , กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ( 83.25 X 7 ) = 582.75

     ขั้นที่ 3 นำค่า GPA ที่แปลงเป็นคะแนนและคูณด้วยค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วมารวมกันจะได้คะแนนรวมดังนี้

     คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 732.50

     คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA กลุ่มสาระ ) ( 542.50+ 408.00+582.75 ) = 1533.25

 

การคิดคะแนนรวม

     

     คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน GPA กลุ่มสาระ + คะแนน O-NET + คะแนน A-NET และ / หรือ คะแนนวิชาเฉพาะ

     ตัวอย่าง

     สมมุติผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) = 2.93 , GPA กลุ่มสาระ 21 = 3.10 , 22 = 2.72 , 23 = 3.33 , 24 = 2.69 , 25 = 3.65 , คะแนน O-NET วิชา 01 = 63.00 , 02 = 75.00 , 03 = 71.00 , 04 = 81.00 , 05 = 87.00 ,

     คะแนน A-NET วิชา 14 = 57.00 , คะแนนวิชาเฉพาะ 38 = 70.00 , 43 = 59.00, 44 = 60.00

     เมื่อคิดคะแนนการสมัครคัดเลือกฯในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้สมัครจะได้คะแนนรวมดังนี้

 

อันดับ

ที่

คณะ/ประเภทวิชา
 

คะแนน

GPAX

คะแนน GPA กลุ่มสาระ
คะแนน O-NET

คะแนนANet / วิชาเฉพาะ

คะแนนรวม

วิชา
 
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
38
-

%

ค่าน้ำ

หนัก

10
2.5
2.5
5
5
5
8
8
8
8
8
30
-
1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ม . เกษตรศาสตร์

คิดได้

เต็ม

732.50

1000

193.75

250

170

250

416.25

500

336.25

500

456.25

500

504

800

600

800

568

800

648

800

696

800

2100

3000

7421

10000

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถใช้โปรแกรมการคิดคะแนนในการคัดเลือกได้จาก http:// www.cuas.or.th

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย aoff (aoff ja) บทความทั้งหมดของคุณ aoff
วันที่ 20/05/2549 เวลา 11:32:56
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 45849 ครั้ง ได้รับการโหวต 85 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 45849 คน ตอบ 13 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 22/4/2552 22:16:02
โดย คุณ กหรพีดเน
IP : 203.172.199.***
 

กูละเบื่อ

โพสต์เมื่อ : 22/4/2552 22:16:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 15/4/2552 15:16:05
โดย คุณ m
IP : 58.147.38.***
 โพสต์เมื่อ : 15/4/2552 15:16:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 9/4/2552 5:20:14
โดย คุณ --
IP : 125.27.218.***
 

คอดม่ายเปน

โพสต์เมื่อ : 9/4/2552 5:20:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 7/4/2552 13:07:15
โดย คุณ nan
IP : 222.123.203.***
 

โตดงงเลเพ่

โพสต์เมื่อ : 7/4/2552 13:07:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 7/4/2552 12:40:06
โดย คุณ อีมิ้ว
IP : 119.42.69.***
 

งงมากมาย...

โพสต์เมื่อ : 7/4/2552 12:40:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 7/4/2552 12:29:26
โดย คุณ มุชิ มุชิ
IP : 117.47.205.***
 

ไม่เข้าใจเลย งงมากๆ ไม่รู้ว่าจะคิดคะแนนออกมายังไง

โพสต์เมื่อ : 7/4/2552 12:29:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 6/4/2552 12:15:26
โดย คุณ 1
IP : 125.26.187.***
 

ไม่เข้าใจเลย

ขอบคุรมาก

โพสต์เมื่อ : 6/4/2552 12:15:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 5/4/2552 23:15:01
โดย คุณ Funnyjoke
IP : 125.27.140.***
 

http://downloads.ziddu.com/downloadfile/834777/ScoreToAdmission.rar.html

ลองเอาอันนี่ไปคิดดูนะใส่คะแนนลงไปก็ออกมาหละ

โพสต์เมื่อ : 5/4/2552 23:15:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 4/4/2552 9:51:13
โดย คุณ กล้วยๆ
IP : 115.67.253.***
 

ขอบคุนค่ะ

โพสต์เมื่อ : 4/4/2552 9:51:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 14/9/2550 17:37:22
โดย คุณ tang_11s@hotmail
IP : 203.113.76.***
 

อยากเรียนเกี่ยวกับจิตแพทย์ แต่ไม่อยากเรียนหมอ มีสาขาอื่นบ้างไหมที่จะเป็นจิตแพท์ได้

โพสต์เมื่อ : 14/9/2550 17:37:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 31/8/2550 10:57:42
โดย คุณ ไก่จัง
IP : 124.157.244.***
 

เมื่อไหรโควตาม.บูรพาส่งมาที่จ.ตรังบางคะ
อยากเรียนคณะสาธารสุขม.บูรพามากๆคะ
รีบส่งมานะ

โพสต์เมื่อ : 31/8/2550 10:57:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 30/7/2550 9:10:29
โดย คุณ JingJi
IP : 124.120.93.***
 

ขอบคุณมั่กๆค่ะ

โพสต์เมื่อ : 30/7/2550 9:10:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 15/6/2550 20:44:36
โดย คุณ 23
IP : 203.113.34.***
 

ขอบคุณมั่กๆๆเลย

โพสต์เมื่อ : 15/6/2550 20:44:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 45849 คน ตอบ 13 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7