Popup
171 . รับตรง60 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย...
19 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 กันยายน 59 - 10 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
172 . รับตรง60 โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยน...
16 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 40  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • โลจิสติกส์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 3.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 19 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
173 . รับตรง60 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพร...
16 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สัมภาษณ์อย่างเดียว
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 กันยายน 59 - 28 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
174 . รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรั...
16 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • แพทย์แผนจีน
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ธันวาคม 59 - 28 กุมภาพันธ์ 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
175 . รับตรง60 โครงการคัดเลือกผู้มีความส...
15 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 55  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • วนศาสตร์
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • มนุษยศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • คนตรีและการแสดง
  • ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 07 พฤศจิกายน 59 - 11 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 10 มีนาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
176 . รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยน...
15 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 36  คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • นราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 กันยายน 59 - 03 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 15 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
177 . รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
15 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ธุรกิจการบิน
  • มนุษยศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.25
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 กันยายน 59 - 28 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
178 . รับตรง60 โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศ...
14 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 60  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหาสารคาม
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 59 - 31 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
179 . รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
13 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • โลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เศรษฐศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 กันยายน 59 - 18 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
180 . รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร...
12 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 115  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 59 - 30 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • 9 วิชาสามัญ
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2560
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง สาขาทัศนศิลป์/สาขาดุริยางคศิลป์/สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- รับตรง หลักสูตร ป.ตรี สร้าง “ผู้นำ” การเปลี่ยนแปลง GSSE Thammasat ม.ธรรมศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ 2560
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- รับตรง สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- รับตรง สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (นานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2560 รอบที่ 3
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- รับตรง โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ครูฟิสิกส์) ม.ศิลปากร 2560
(เหลือเวลาอีก 29 วัน)
- รับตรง60ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลัยบรูพา ครั้งที่2
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- รับตรง รอบที่2 ประเภทรับตรงภาคตะวันออก12 จังหวัด ​มหาวิทยาลัยบูรพา
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- รับตรง60 รอบที่2 ประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2560
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- รับตรง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 60
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- รับตรง ทั่วประเทศ จังหวัด ม.บูรพา 2560 รอบ 2
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- รับตรง (นักเรียนเรียนดี) คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 33 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบผลิต เทคโนฯ ลาดกระบัง 2560
(เหลือเวลาอีก 38 วัน)
- รับตรง ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ 2)
(เหลือเวลาอีก 42 วัน)
- รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560
(เหลือเวลาอีก 50 วัน)
- รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 66 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รอบ2 2560
(เหลือเวลาอีก 66 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 75 วัน)
- รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60
(เหลือเวลาอีก 75 วัน)
- รับตรง60 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เหลือเวลาอีก 78 วัน)
advertisement