Popup
171 . รับตรง โครงการ Direct Admission (เฉ...
09 ธ.ค. 59
จำนวนรับ : 80  คน
 • โครงการ : รับตรง โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) รอบที่ 1 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 60
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 05 ธันวาคม 59 - 15 มกราคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
172 . รับตรง โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห...
09 ธ.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD และโครงการ ODOD ม.ขอนแก่น 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 09 ธันวาคม 59 - 14 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
173 . รับตรง หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรก...
09 ธ.ค. 59
จำนวนรับ : 90  คน
 • โครงการ : รับตรง หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 ธันวาคม 59 - 13 มกราคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : 24 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
174 . รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยม...
09 ธ.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหาสารคาม
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ธันวาคม 59 - 28 กุมภาพันธ์ 60
 • วันประกาศผลสอบ : 12 เมษายน 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
175 . รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก...
09 ธ.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • คณะ / สาขา :
  • ครุศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 59 - 28 กุมภาพันธ์ 60
 • วันประกาศผลสอบ : 18 เมษายน 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
176 . รับตรง60 โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลั...
16 พ.ย. 59
จำนวนรับ : 45  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 11 มกราคม 60 - 23 กุมภาพันธ์ 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
177 . รับตรงพร้อมทุน60 มหาวิทยาลัยสงขลานค...
16 พ.ย. 59
จำนวนรับ : 250  คน
 • โครงการ : รับตรงพร้อมทุน60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 พฤศจิกายน 59 - 15 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
178 . รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...
15 พ.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • ศิลปศาสตร์
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • วิทยาศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 07 พฤศจิกายน 59 - 30 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
179 . รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...
15 พ.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • คณะ / สาขา :
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • โลจิสติกส์
  • วิทยาการจัดการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 59 - 17 กุมภาพันธ์ 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
180 . รับตรงพร้อมทุน60 คณะเทคโนโลยีสารสนเ...
14 พ.ย. 59
จำนวนรับ : 110  คน
 • โครงการ : รับตรงพร้อมทุน60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 07 พฤศจิกายน 59 - 28 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มีทุนหลายโครงการ!​วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลเปิดรับเรียนต่อป.ตรี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการ!เปิดให้40ทุนเรียนอุตุนิยมวิทยา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบที่ 1 : Portfolio ในระบบ TCAS ม.มหิดล ปีการศึกษา 2561
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทาเปิดรับเรียนปริญญาเอก-ปริญญาโท
(วันนี้วันสุดท้าย)
- TCAS 62 รอบ 1: มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง รอบที่ 2 รอบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2561
(เหลือเวลาอีก 167 วัน)
- รีบตรง แพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (รอบที่ 1) 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรงส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL) นานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) ม.แม่โจ้ 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โควตา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (รอบ 2) 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง ผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบสอง) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) ม.พะเยา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรงจัดการศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง(นักเรียนเรียนดี) คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง ผลิตทันตแพทย์เพิ่ม รอบ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.นเรศวร 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โควตา ขยายโอกาสครั้งที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ม.อุบลราชธานี 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement