Popup
171 . รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่1 3โครงการ T...
06 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 320  คน
 • โครงการ : รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่1 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 สิงหาคม 59 - 10 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 พฤศจิกายน 59
172 . รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 3โครงการ ...
06 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 320  คน
 • โครงการ : รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 กุมภาพันธ์ 60 - 24 มีนาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • O-NET
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
173 . รับตรง60 วิทยาลัยดุสิตธานี รอบโควตา...
06 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 วิทยาลัยดุสิตธานี รอบโควตา 4 เทอม
 • มหาวิทยาลัย :
  • วิทยาลัยดุสิตธานี
 • คณะ / สาขา :
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 05 กันยายน 59 - 13 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
174 . รับตรง60 โครงการนักเรียนดีทางศิลปะค...
05 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 20  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการนักเรียนดีทางศิลปะคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 กันยายน 59 - 07 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 พฤศจิกายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
175 . รับตรง60 โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ...
05 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 85  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 กันยายน 59 - 02 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 10 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
176 . รับตรง60 ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียง...
05 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โควตา 20 จังหวัด มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัย :
  • นครพนม
 • คณะ / สาขา :
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • วิทยาการจัดการ
  • ศิลปศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
177 . รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะศิลปกร...
02 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
  • ศิลปศาสตร์
  • จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • มัณฑนศิลป์
  • วิจิตรศิลป์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 ตุลาคม 59 - 18 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 06 มกราคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
178 . รับตรงโควตาพิเศษ 28 จังหวัด มหาวิทย...
02 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 2  คน
 • โครงการ : รับตรงโควตาพิเศษ 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ศึกษาศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 02 กันยายน 59 - 24 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 01 เมษายน 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
179 . รับตรง60 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพร...
02 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะด้านวิทยาศาสตร์ คณะด้านศิลปสังคม
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
180 . รับตรงทั่วประเทศ60 หลักสูตรทันตแพทย...
01 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 30  คน
 • โครงการ : รับตรงทั่วประเทศ60 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 29 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง รอบ 2 ม.ราชภัฏพระนคร 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รวมรับตรง60 13โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง6โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศฺิลปากร
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- สมัครรับตรง6โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- รับตรง60ภาคปกติ จุฬาลกงรณ์มหาวิทยาลัย
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 25 วัน)
- รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2560
(เหลือเวลาอีก 32 วัน)
- รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560
(เหลือเวลาอีก 42 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 43 วัน)
- รับตรง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 51 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 55 วัน)
- รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
(เหลือเวลาอีก 55 วัน)
- รับตรง60ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลัยบรูพา ครั้งที่2
(เหลือเวลาอีก 57 วัน)
- รับตรง รอบที่2 ประเภทรับตรงภาคตะวันออก12 จังหวัด ​มหาวิทยาลัยบูรพา
(เหลือเวลาอีก 57 วัน)
- รับตรง60 รอบที่2 ประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2560
(เหลือเวลาอีก 57 วัน)
- รับตรง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 60
(เหลือเวลาอีก 57 วัน)
- รับตรง ทั่วประเทศ จังหวัด ม.บูรพา 2560 รอบ 2
(เหลือเวลาอีก 57 วัน)
- รับตรง (นักเรียนเรียนดี) คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 60 วัน)
- รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560
(เหลือเวลาอีก 77 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 102 วัน)
- รับตรง60 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เหลือเวลาอีก 105 วัน)
- หลักสูตรใหม่!วิศวะหุ่นยนต์ป.ตรีฟีโบ้สร้างวิศวกรรุ่นใหม่ล้นคุณภาพ
(เหลือเวลาอีก 154 วัน)
advertisement