Popup
151 . รับตรง60 รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอัง...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : รับตรง60 รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 14 ตุลาคม 59 - 30 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 24 มีนาคม 60
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนนสอบ TU-GET
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
152 . รับตรง60 รอบที่1 วิศวกรรมการจัดการแ...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 40  คน
 • โครงการ : รับตรง60 รอบที่1 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 14 ตุลาคม 59 - 09 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 08 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
153 . รับตรง60 ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลั...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 534  คน
 • โครงการ : รับตรง60 ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ทักษิณ
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 ตุลาคม 59 - 30 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 20 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
154 . รับตรง60 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาล...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 114  คน
 • โครงการ : รับตรง60 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ทักษิณ
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • เกรด : 2.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 ตุลาคม 59 - 10 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 08 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
155 . รับตรง60 ลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรม...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 ลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 ตุลาคม 59 - 19 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
156 . รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ...
18 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 36  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัย :
  • อุบลราชธานี
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 59 - 31 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • 9 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
157 . รับตรงทั่วประเทศ60 โควตาพื้นที่และ...
18 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 73  คน
 • โครงการ : รับตรงทั่วประเทศ60 โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัย :
  • อุบลราชธานี
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 59 - 30 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 10 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
158 . รับตรง60 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยา...
18 ต.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • ศาสนาและปรัชญา
  • ศิลปศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 กันยายน 59 - 04 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 10 มกราคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
159 . รับตรง60 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโ...
18 ต.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • ศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 ตุลาคม 59 - 31 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 24 มกราคม 60
160 . กลุ่มที่1 รับตรง60 โควตาเรียนดี คณะ...
17 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 160  คน
 • โครงการ : กลุ่มที่1 รับตรง60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะ / สาขา :
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 ตุลาคม 59 - 08 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มีทุนหลายโครงการ!​วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลเปิดรับเรียนต่อป.ตรี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการ!เปิดให้40ทุนเรียนอุตุนิยมวิทยา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรงรอบที่ 1 รับตรง Portfolio คณะ ICT ม.มหิดล 2561
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- รีบตรง แพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (รอบที่ 1) 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรงส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL) นานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) ม.แม่โจ้ 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โควตา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (รอบ 2) 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง ผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบสอง) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) ม.พะเยา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรงจัดการศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง(นักเรียนเรียนดี) คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง ผลิตทันตแพทย์เพิ่ม รอบ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.นเรศวร 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โควตา ขยายโอกาสครั้งที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ม.อุบลราชธานี 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร (รอบพิเศษ) 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์(ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ม.บูรพา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement