Popup
131 . รับตรง60 โควตามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ...
20 ต.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 07 ตุลาคม 59 - 20 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
132 . รับตรง60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามา...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 59 - 15 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
133 . รับตรง60 รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอัง...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : รับตรง60 รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 14 ตุลาคม 59 - 30 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 24 มีนาคม 60
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนนสอบ TU-GET
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
134 . รับตรง60 รอบที่1 วิศวกรรมการจัดการแ...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 40  คน
 • โครงการ : รับตรง60 รอบที่1 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 14 ตุลาคม 59 - 09 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 08 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
135 . รับตรง60 ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลั...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 534  คน
 • โครงการ : รับตรง60 ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ทักษิณ
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 ตุลาคม 59 - 30 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 20 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
136 . รับตรง60 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาล...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 114  คน
 • โครงการ : รับตรง60 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ทักษิณ
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • เกรด : 2.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 ตุลาคม 59 - 10 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 08 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
137 . รับตรง60 ลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรม...
19 ต.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 ลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 ตุลาคม 59 - 19 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
138 . รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ...
18 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 36  คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัย :
  • อุบลราชธานี
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 59 - 31 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • 9 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
139 . รับตรงทั่วประเทศ60 โควตาพื้นที่และ...
18 ต.ค. 59
จำนวนรับ : 73  คน
 • โครงการ : รับตรงทั่วประเทศ60 โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัย :
  • อุบลราชธานี
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 59 - 30 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 10 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
140 . รับตรง60 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยา...
18 ต.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง60 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • ศาสนาและปรัชญา
  • ศิลปศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 กันยายน 59 - 04 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 10 มกราคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มีทุนหลายโครงการ!​วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลเปิดรับเรียนต่อป.ตรี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการ!เปิดให้40ทุนเรียนอุตุนิยมวิทยา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา ม.ธรรมศาสตร์ 60
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบผลิต เทคโนฯ ลาดกระบัง 2560
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- รับตรง ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ 2)
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- รับตรง เพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560 รอบ 2
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง รอบ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60
(เหลือเวลาอีก 27 วัน)
- รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560
(เหลือเวลาอีก 32 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รอบ2 2560
(เหลือเวลาอีก 32 วัน)
- รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 32 วัน)
- รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
(เหลือเวลาอีก 41 วัน)
- รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60
(เหลือเวลาอีก 41 วัน)
- รับตรง60 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เหลือเวลาอีก 44 วัน)
- รับตรง 3 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่2 ม.บูรพา 2560
(เหลือเวลาอีก 47 วัน)
- รับตรง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 50 วัน)
- รับตรง โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคพิเศษวันเสาร์ – อาทิตย์ และภาคพิเศษวันธรรมดา จันทร์– ศุกร์) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560
(เหลือเวลาอีก 62 วัน)
- หลักสูตรใหม่!วิศวะหุ่นยนต์ป.ตรีฟีโบ้สร้างวิศวกรรุ่นใหม่ล้นคุณภาพ
(เหลือเวลาอีก 93 วัน)
- รีบตรง แพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (รอบที่ 1) 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรงส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL) นานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement