Popup
121. ขยายเวลารับสมัครรับตรง60โควตา มหาวิ...
29 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ขยายเวลารับสมัครรับตรง60โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 กันยายน 59 - 15 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 31 ตุลาคม 59
122. รับตรง60 MFU Admissionรอบที่2 มหาวิ...
28 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 MFU Admissionรอบที่2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัย :
  • แม่ฟ้าหลวง
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • โลจิสติกส์
  • นิติศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • แพทย์แผนจีน
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • สหเวชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 59 - 22 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 23 มกราคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
123. รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มห...
28 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัย :
  • นวมินทราธิราช
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 28 กันยายน 59 - 25 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 03 กุมภาพันธ์ 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
124. รับตรงพร้อมทุน60 โครงการพัฒนาคุณภาพ...
27 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 2 คน
 • โครงการ : รับตรงพร้อมทุน60 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 ตุลาคม 59 - 14 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 09 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
125. รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ...
27 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏพระนคร
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 20 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 16 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
126. รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั...
26 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 15 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 01 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
127. รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ...
26 ก.ย. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 กันยายน 59 - 30 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
128. รับตรงพร้อมทุน60 สาขาวิศวกรรมอิเล็ก...
26 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรงพร้อมทุน60 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 09 กันยายน 59 - 21 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
129. รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มห...
23 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 123 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • วลัยลักษณ์
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาบาลศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กันยายน 59 - 18 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
130. รับตรง60 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิ...
23 ก.ย. 59
จำนวนรับ : 138 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • วลัยลักษณ์
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาบาลศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กันยายน 59 - 18 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- เลือกคณะครั้งที่2 รับตรง60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- รับตรง โครงการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- รับตรง ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2560
(เหลือเวลาอีก 4 วัน)
- รับตรง โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 60
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- รับตรง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง หลักสูตรระดับปริญญาตรี –โทต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ 60
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- รับตรง60KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 13 วัน)
- รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
(เหลือเวลาอีก 13 วัน)
- รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เหลือเวลาอีก 14 วัน)
- รับตรง โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60
(เหลือเวลาอีก 14 วัน)
- รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560
(เหลือเวลาอีก 14 วัน)
- รับตรง60 คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 17 วัน)
- รับตรง 4 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 17 วัน)
- รับตรงทั่วประเทศ60 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 20 วัน)
- รับตรง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2560
(เหลือเวลาอีก 27 วัน)
- รับตรง60 โครงการพิเศษ สำหรับน้องจากโรงเรียนนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2560
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(เหลือเวลาอีก 31 วัน)
- รับตรง60รอบที่2 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(เหลือเวลาอีก 34 วัน)
- โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 60
(เหลือเวลาอีก 34 วัน)
- รับตรงทั่วประเทศ60 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 35 วัน)
- รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2560
(เหลือเวลาอีก 35 วัน)
- รับตรง60 รอบที่2 โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
(เหลือเวลาอีก 36 วัน)
- รับตรง60 โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เหลือเวลาอีก 37 วัน)
- รับตรง60นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 38 วัน)
- รับตรง60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(เหลือเวลาอีก 38 วัน)
- รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
(เหลือเวลาอีก 38 วัน)
- รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
(เหลือเวลาอีก 38 วัน)
- รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60
(เหลือเวลาอีก 40 วัน)
advertisement