Popup
1071 . ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน...
วันนี้วันสุดท้าย
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เชียงใหม่
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
1072 . ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 5...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 58
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยาการจัดการ
  • มนุษยศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 57 - 19 ธันวาคม 57
 • วันประกาศผลสอบ : 28 มกราคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
1073 . ทุน โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้า...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุน โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. 58
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 57 - 30 ธันวาคม 57
 • วันประกาศผลสอบ : 28 มกราคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สาขาคณิต ฟิสิกส์ เคมี คอมฯ
  • เป็นนักเรียนจากโครงการคอมฯโอลิมปิก ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
  • ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายอบรม รอบที่ 2
  • ผ่านการแข่งขันเข้าค่ายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ผ่านการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC)
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
1074 . ทุน ป.ตรี บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุน ป.ตรี บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Young Professional Retaller)
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • บูรพา
  • ราชภัฏธนบุรี
  • ราชภัฏภูเก็ต
  • ราชภัฏวไลอลงกรณ์
  • ราชภัฏสวนสุนันทา
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • บริหารธุรกิจ
  • วิทยาการจัดการ
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 57 - 30 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
1075 . ทุน ป.ตรี บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุน ป.ตรี บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Maintenance Engineering)
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 57 - 30 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
1076 . ทุนการศึกษา BU Best Choice...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุนการศึกษา BU Best Choice
 • มหาวิทยาลัย :
  • กรุงเทพ
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 57 - 15 ธันวาคม 57
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
1077 . ทุน 2015 HUFS International Diploma...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุน 2015 HUFS International Diplomatic (Hankuk University) กรุงโซล เกาหลีใต้
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • มนุษยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 3.20
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 57 - 26 พฤศจิกายน 57
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน TOPIK ภาษาเกาหลี
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
1078 . ทุน Emile Boutmy สถาบัน Sciences Po...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุน Emile Boutmy สถาบัน Sciences Po ปารีส ฝรั่งเศส
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • วารสารศาสรตร์และสื่อสารมวลชน
  • สังคมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 57 - 02 พฤษภาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
1079 . ทุน Monash International Leadership...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุน Monash International Leadership
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • วารสารศาสรตร์และสื่อสารมวลชน
  • ศิลปศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มกราคม 57 - 12 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
1080 . ทุนไผ่ลอดกอ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 58...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ทุนไผ่ลอดกอ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 58
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 พฤศจิกายน 57 - 31 มีนาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
โครงการใกล้หมดเวลา
- ทุน รับตรงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 58
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดมอบ87ทุนเรียน ป.ตรี เทคโนโลยี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รัฐบาลไทยมอบทุน RTG Fellowships เรียนป.โท-เอกที่ AIT
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.พายัพมอบทุน11ประเภทพร้อมรับนักศึกษาใหม่
(วันนี้วันสุดท้าย)
- คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold
(วันนี้วันสุดท้าย)
- บริติช เคานซิล เปิดมอบทุน IELTS ปี 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดมอบทุนเรียนป.ตรีจำนวนมากเริ่ม1มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มช.มีทุนมอบให้นักศึกษากว่า2,100 ทุน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ซีพีแรม มอบ80ทุน โครงการ "เรียนฟรีมีรายได้"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนเปิดมอบให้ม.6-อุดมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- 25ทุนรัฐบาลรัสเซียเรียนป.ตรี-เอกพร้อมทุนวิชาชีพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สสส.มอบทุนโครงการ“ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่”
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนป.โท-ป.เอกมีให้เรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนระดับมัธยม-ปริญญา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.หอการค้าไทยมอบ 40 ทุน เรียนนิเทศศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดแล้ว!ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนรัฐบาลอินโดฯให้ไปเรียนใน 13 สถาบันชั้นนำ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ยังมีเวลา!ทุนรัฐบาลตุรกีรับถึงสิ้นเดือนนี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
advertisement