อาจารย์วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
เป็นนักพูดทางการศึกษา
ด้วยการนำเสนอที่ ฟังง่าย ได้ความรู้ และสนุกสนาน
จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาตั้งแต่ปี 1999
จึงได้รับเชิญจากองค์กรและมหาวิทยาลัยและสมาคม เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนต่างๆ
เป็นผู้จัดรายการและเป็นแขกรับเชิญทางสื่อทีวี วิทยุ รวมทั้งสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน


Google จัดให้เป็นหนึ่งในผู้มีบทบาท ชี้นำด้านการศึกษา ของประเทศ
เรื่องที่พูดมักเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสร้างอนาคต อาชีพการงาน ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการศึกษา
การพัฒนาองค์กรทางการศึกษา ครู เด็ก และสังคม

เตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ในประชาคมอาเซียน
คนไทยจะถูกแย่งงานจากเพื่อนบ้านไหม, อยากทำงานรับเงินเดือนเท่าคนสิงคโปร์ จะทำได้อย่างไร???
วิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง-จุดแข็งที่ควรส่งเสริมของคนไทย อาชีพอะไรไปรุ่ง เรียนสาขาอะไรจะไป
รอด..สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ

หัวข้อการบรรยาย

Future Classroom ห้องเรียนแห่งอนาคต
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อค้นหาศักยภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็น สำหรับโอกาสงาน
ในอนาคตให้กับผู้เรียน สำหรับครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา


ครูแห่งอนาคต
หลักการ แนวทาง การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปการปรับปรุงพัฒนาให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา
เยาวชน อะไรที่ครูยังขาด อะไรที่ครูต้องพัฒนา พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ครูทันสมัย เป็นครูยุคใหม่เป็น
ที่พึ่งพาของนักเรียนและสังคมได้สำหรับอาจารย์ทุกวิชา และผู้บริหาร


รอถึงม.ปลายก็สายไปแล้ว
แนวทางการเรียนอย่างมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมกับสังคมอนาคต สภาพงาน และสาขาอาชีพแห่งอนาคต
สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองม.ต้น


บทบาทผู้ปกครองในยุคปริญญาล้นประเทศ
แนวทางและบทบาทผู้ปกครองยุคใหม่ ที่จะช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนประสบ
ความสำเร็จทั้งในการเรียน การงาน และการดำเนินชีวิตสำหรับ ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง


Future Career, Future Education
วิเคราะห์แนวโน้มตลาดงานโลก ภูมิภาค และประเทศไทย การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่งานใหม่ที่จะมาถึง
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจ


การบริหารและจัดการการศึกษาในยุค Dynamic Economy
การจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับและผู้สนใจ


การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ด้วยแนวทางสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning
(CBL) ค้นหาศักยภาพและพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับกับสาขาอาชีพแห่งอนาคต
สำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจ


การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นปัญญาของสังคม
ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาตนเอง
แนวคิดและวิธีการ นำความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ สำหรับ Start up
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนา SME

คลิปการบรรยาย


ติดต่อการบรรยายที่ คุณแอน
Email: annsukanya@hotmail.com
Phone: 08-6635-6626
Link: www.jsfutureclassroom.com/TraintheTeacher.php