ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์


งานด้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลัง
คน ในโครงการ กรอ. สำนักคระกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กรรมการตรวจสอบการทำงานระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
Advisory board: Global education conference Network
ประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)


งานด้าน การพูด งานบรรยาย

วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแห่งชาติ
วิทยากรพิเศษ กรรมาธิการฝ่ายการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร
วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยต่างๆเช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง และอื่นๆ

วิทยากรพิเศษ โรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนต่างๆ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนสายปัญญา
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนชลกัลยานุกูล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนลำปางกัลยานี
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนในเครือจุฬาภรณ์
โรงเรียนเครือสาธิต
และโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ
วิทยากรพิเศษ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อบจ เทศบาล ทั่วประเทศ


งานด้าน การฝึกอบรม

วิทยากรอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

การอบรม CBL มรภ.ราชภัฎสกลนคร วันที่ 27-29 มิ.ย. 2559

CBL วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC วันที่ 24-25 มิ.ย. 2559

บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

งานฝึกอบรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ Creative plus

องค์กรต่างๆ ที่จัดอบรม

Creative Plus

นวัตกรรม

อาจารย์วิริยะ เป็นนักคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์
ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง
ดังนั้นจึงผลิตผลงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษามากมายอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน
ผลงาน ซึ่งเป็น นวัตกรรมเช่น

เป็น ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com เว็บไซต์การศึกษา ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศ
เป็นเว็บที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Nation Thailand web award ปี2000
สาขาการศึกษาและบริการสังคม และเป็นเว็บการศึกษาที่มีผู้นิยมมากที่สุดในประเทศ

ผู้คิดและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการศึกษา โปรแกรมค้นหาตนเอง
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เด็กรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง
Link
ผู้คิด โปรแกรมประเมินโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัย และโปรแกรมช่วยเลือกคณะ
ในระบบ entrance และระบบแอดมิชชั่น โปรแกรมแรกของประเทศ
Link
ผู้วิจัยและพัฒนา workshop compass
ระบบ ค้นหาลักษณะงาน อาชีพที่ตรงกับบุคคลิกภาพ
Link
ผู้วิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบ active learning model ที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ CBL Creativity-based learning
ผู้วิจัยและพัฒนา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สำหรับคนไทย CBL
Creative thinking test


ผู้วิจัยและพัฒนา CBL Tool แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ สมาร์ทโฟนและ
แทบเลตต่างๆกลายเป็นเครื่องมือเรียน ทำให้ผู้เรียนใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้
คะแนน โหวต ขึ้นหน้าจอ
และทำให้ ครูอาจารย์ใช้ โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือช่วยสอน
Link
ผู้ร่วมวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สุจริตไทย
www.สุจริตไทย.com
หลักสูตร E learning ที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจ เรื่องของสุจริต ช่วยลด
ปัญหาทุจริตในสังคม


งานเขียน


แรงบันดาลใจ

“อยากเห็นการศึกษาที่ไม่เป็นเพียงการสอบ และใบปริญญา การศึกษาไม่ควรเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยก คัดกรองคน แต่การศึกษาควรเป็นเครื่องมือพัฒนาคน ไม่ใช่แค่บางคน แต่การศึกษาควรช่วยให้ทุกคนได้มีความหวัง ความสุข และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม”