www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เปิดรับสมัครเรียนM.B.A. ที่ ม.รามคำแหง

ร่วมส่งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ คำแนะนำของท่านของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัญฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครสาขา

-          การจัดการทั่วไป

-          การเงินและการธนาคาร

-          การตลาด

-          การบัญชี

การคัดเลือก

-          คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

วัน-เวลาและสถานที่เรียน

-          เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

-          วันเสาร์      เวลา  08.00 - 12.00 น.

                                         13.00 - 17.00 น.           

17.30 -  21.30 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

-          155,000  แบ่งชำระ 5 งวด (รวมค่าใช้จ่ายในการดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าศึกษา (โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม)

1.      เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย

2.      น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน

3.      ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

4.      สูท (หญิง) เสื้อ/กระโปรง 1 ชุด (ชาย) เสื้อ/กางเกง 1 ชุด

5.      เสื้อโปโล 2 ตัว

6.      อุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 1 ชุด

7.      เครื่องคำนวณทางการเงิน

8.      กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ

9.      สัมมนาทางวิชาการ

10.  ปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

11.  ปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12.  ดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร์

13.  ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

-          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

-          ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลารับสมัคร

-          ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 มกราคม 2550

****(เว้นวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2549,เว้นวันที่1-2 มกราคม 2550,เว้นวันที่ 6-12 มกราคม 2550)****

สถานที่รับสมัคร

-          ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารสุโขทัย    ชั้น 6 ห้อง 610 โทร.0-2310-8955-6

-          เวลา 09.00 – 19.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-          0-2310-8955-6, 0-2310-8593

-          www.mmm.ru.ac.th

สอบถามข้อมูล Online MSN

mmm-rumba@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัญฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครสาขา

-          การจัดการทั่วไป

-          การเงินและการธนาคาร

-          การตลาด

-          การบัญชี

การคัดเลือก

-          คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

วัน-เวลาและสถานที่เรียน

-          เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

-          วันอาทิตย์      เวลา  08.00 - 12.00 น.

                                             13.00 - 17.00 น.           

    17.30 -  21.30 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

-          155,000  แบ่งชำระ 5 งวด (รวมค่าใช้จ่ายในการดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าศึกษา (โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม)

14.  เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย

15.  น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน

16.  ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

17.  สูท (หญิง) เสื้อ/กระโปรง 1 ชุด (ชาย) เสื้อ/กางเกง 1 ชุด

18.  เสื้อโปโล 2 ตัว

19.  อุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 1 ชุด

20.  เครื่องคำนวณทางการเงิน

21.  กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ

22.  สัมมนาทางวิชาการ

23.  ปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

24.  ปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

25.  ดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร์

26.  ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

-          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

-          ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลารับสมัคร

-          ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 มกราคม 2550

****(เว้นวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2549,เว้นวันที่1-2 มกราคม 2550,เว้นวันที่ 6-12 มกราคม 2550)****

สถานที่รับสมัคร

-          ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารสุโขทัย    ชั้น 6 ห้อง 610 โทร.0-2310-8955-6

-          เวลา 09.00 – 19.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-          0-2310-8955-6, 0-2310-8593

-          www.mmm.ru.ac.th

สอบถามข้อมูล Online MSN

mmm-rumba@hotmail.com

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครสาขา

-          การจัดการทั่วไป

-          การเงินและการธนาคาร

-          การตลาด

-          การบัญชี

การคัดเลือก

-          คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

วัน-เวลาและสถานที่เรียน

-          เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

-          วันจันทร์ - วันพฤหัสบดีเวลา  18.00 – 21.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

    -  130,000  บาท   แบ่งชำระ 5 งวด (รวมค่าใช้จ่ายดูงานในประเทศ ต่างจังหวัด)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าศึกษา (โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม)

                             1.เอกสารประกอบคำบรรยายภาษาไทย

2.น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน

3.ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท

4.ปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5.สูท(หญิง)  เสื้อ / กระโปรง 1 ชุด

(ชาย)  เสื้อ / กางเกง 1 ชุด

6.เสื้อโปโล

7.กระเป๋า 1 ใบ

8.ศึกษาดูงาน (ในประเทศ ต่างจังหวัด)

9.ปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

-          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

-          ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลารับสมัคร

-          ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550

****(เว้นวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2549,เว้นวันที่1-2 มกราคม 2550,เว้นวันที่ 6-12 มกราคม 2550)****

สถานที่รับสมัคร

-          ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารสุโขทัย    ชั้น 6 ห้อง 610 โทร.0-2310-8955-6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-          0-2310-8955-6, 0-2310 8593

-          www.mmm.ru.ac.th , http://ml.ru.ac.th/

สอบถามข้อมูล Online MSN: mmm-rumba@hotmail.com

 

 

 

 

 

   
แนะนำมาโดย soda30 (nantiya duangkaew) บทความทั้งหมดของคุณ soda30
วันที่ 16/12/2549 เวลา 15:28:23
เข้าชมบทความแนะนำนี้แล้ว 3053 ครั้ง ได้รับการโหวต 0 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3053 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 12/1/2552 14:51:56
โดย คุณ สาวสวย
IP : 118.173.242.***
 

แพงเกินไป 100000 ไม่ได้เหรอค่ะ

โพสต์เมื่อ : 12/1/2552 14:51:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 13/2/2550 9:00:57
โดย คุณ 22
IP : 203.146.6.***
 โพสต์เมื่อ : 13/2/2550 9:00:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 4/2/2550 20:53:50
โดย คุณ แบงแบง
IP : 58.9.31.***
 โพสต์เมื่อ : 4/2/2550 20:53:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 4/2/2550 20:53:30
โดย คุณ แบงแบง
IP : 58.9.31.***
 โพสต์เมื่อ : 4/2/2550 20:53:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 4/2/2550 20:53:13
โดย คุณ แบงแบง
IP : 58.9.31.***
 โพสต์เมื่อ : 4/2/2550 20:53:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 4/2/2550 20:52:06
โดย คุณ แบ็งแบง
IP : 58.9.31.***
 


สัมภาษณ์เท่าไหร่ไม่เห็นได้เลยน่าเบื่อเสียเงินก็เสีย

โพสต์เมื่อ : 4/2/2550 20:52:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 29/1/2550 21:06:19
โดย คุณ ส
IP : 58.9.69.***
 

ไม่ได้เรื่อง

โพสต์เมื่อ : 29/1/2550 21:06:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3053 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
+ เชิญน้องๆ ร่วมสมัครทีมประกวดเต้น Yosakoi Soran Dance Contest!! ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท
+ รับสมัคร นศ.ปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์
+ ม.ปลาย : English for International Program (เรียนเดี่ยว+มีsound lab ส่วนตัว+เรียนต่อเนื่องได้ทุกวัน)
+ TOEFL - PRIVATE Special Promotion - Discount 50%off รับรองผล 500 - 580 คะแนนใน 30 - 180 วัน (เรียนเดี่ยว+มี sound lab ส่วนตัว+เรียนต่อเนื่องได้ทุกวัน)
+ วันนี้คุณมีคะแนน IELTS แล้วรึยัง ? เตรียมคุณมุ่งสู่ IELTS-->6.5 ใน 30 - 180 วัน (เรียนเดี่ยว+มีsound lab ส่วนตัว+เรียนได้ทุกวัน)
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7