9 โครงการเรียนล่วงหน้า จาก 9 มหาวิทยาลัย!

9 โครงการเรียนล่วงหน้า จาก 9 มหาวิทยาลัย!
9 โครงการเรียนล่วงหน้า จาก 9 มหาวิทยาลัย!

 

ไหนมีใครที่เป็นน้อง ๆ นักเรียนมัธยมแล้วอยากทดลองเรียนคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยก่อนจะเข้าศึกษาต่อจริงบ้างคะ? หรือว่าจะเป็นพี่ ๆ นักศึกษา พี่ ๆ วัยทำงานที่อยากแบ่งเวลามาเรียนในสิ่งที่สนใจ สิ่งที่ตัวเองอยากศึกษาเพิ่มเติมบ้างคะ? วันนี้ทาง Eduzones ได้รวบรวม 9 โครงการเรียนล่วงหน้าจาก 9 มหาวิทยาลัยมาฝากกันค่ะ

 

โครงการเรียนล่วงหน้าคืออะไร?โครงการเรียนล่วงหน้า คือ โครงการที่เป็นให้นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน ได้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาจากมหาวิทยาลัยโดยมีหลักสูตรที่เหมือนกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น เป๊ะ ๆ เลยค่ะ

 

แล้วโครงการเรียนล่วงหน้าดียังไง?

 • สำหรับน้อง ๆ วัยมัธยมศึกษา จะได้ทดลอง ค้นหาตัวเองก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
 • สำหรับพี่ ๆ วัยนักศึกษา จะได้เรียนในคณะ สาขา ที่ตัวเองสนใจเพิ่มเติม
 • สำหรับประชาชนทั่วไป เช่นเดียวกับวัยนักศึกษาค่ะ ได้ใช้เวลาว่างในสิ่งที่ตันเองสนใจค่ะ

 

แล้วโครงการเรียนล่วงหน้าเปิดสอนในมหาวิทยาลัยใดบ้าง

 

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ : Thammasat Gen Next Academy (ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา)

การรับสมัคร : ขึ้นอยู่กับรายวิชา

ค่าใช้จ่าย : ขึ้นอยู่กับรายวิชา บางรายวิชามีการเปิดสอนฟรี

ตัวอย่างรายวิชา : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการละคร, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ, ทักษะชีวิตทางสังคม

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://gennext.tu.ac.th/ui/

Thammasat Gen Next Academy

 

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ : โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับสมัคร : แบ่งเป็นรุ่น ปัจจุบัน รุ่นที่ 17 (2565) รอบที่ 2 (มิถุนายน– สิงหาคม 2565)

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ แต่อาจมีค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา / ค่าเข้าร่วมค่ายวิชา ตามเงื่อนไขในแต่ละหลักสูตร

ตัวอย่างรายวิชา : การตลาดเบื้องต้น (ภาษาไทย), การตลาดเบื้องต้น (International), ภาษาอังกฤษ 1, เคมี, คณิตศาสตร์

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://registrar.ku.ac.th/adv

โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. – สำนักบริหารการศึกษา

 

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อโครงการ :  SU4Life

การรับสมัคร : ขึ้นอยู่กับรายวิชา

ค่าใช้จ่าย : ขึ้นอยู่กับรายวิชา 0 – 14,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชา : วาดเส้น 1, วาดเส้นเพื่องานออกแบบ, สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา, เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย, การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://lifelong.su.ac.th/?fbclid=IwAR1wi9oA2FKwddNVc6BNzV24WaLdYIkUZkgiD5ixAimRGZmCLh1P7t9pA0s

แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร และ SU4Life

 

 

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ : PRE BUU

การรับสมัคร : สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ แต่อาจมีค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา / ค่าเข้าร่วมค่ายวิชา ตามเงื่อนไขในแต่ละหลักสูตร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://service.buu.ac.th/index.php/pre-buu/

เชิญพบกับ PRE BUU โครงการเรียนล่วงหน้ากับ ม.บูรพา

 

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อโครงการ : CMU Lifelong Education

การรับสมัคร : แบ่งเป็นภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา / ค่าเข้าร่วมค่ายวิชา ตามเงื่อนไขในแต่ละหลักสูตร

ตัวอย่างรายวิชา : วัสดุวิศวกรรม, ระบาดวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น, สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้น

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://www2.lifelong.cmu.ac.th/

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ : AP UBU

การรับสมัคร : แบ่งเป็นภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่าย : คิดตามจำนวนหน่วยกิต ตามกลุ่มรายวิชา

ตัวอย่างรายวิชา : ธุรกิจเบื้องต้นและกฎหมายธุรกิจ, การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, เคมีทั่วไป, ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน, ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://entry.ubu.ac.th/APUBU/Dev2022/tuition-fees.php

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University

 

 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อโครงการ : Pre-Degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การรับสมัคร : สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา

ค่าใช้จ่าย : ตามจำนวนหน่วยกิต และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม

ตัวอย่างรายวิชา : คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ru.ac.th/th/firstpage/page?view=Pre-degree

Ramkhamhaeng University

 

 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อโครงการ : โครงการสัมฤทธิบัตร

การรับสมัคร : รับสมัครปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 4 รุ่น

ค่าใช้จ่าย : เริ่มต้นชุดวิชาละ 1,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชา : ทักษะชีวิต, ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ, พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์, การจัดการฟาร์ม, กกหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.stou.ac.th/study/sumrit/learn/learn.asp

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครเรียนด้วยตนเอง 4 เดือนโครงการสัมฤทธิบัตร| สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อโครงการ :  โครงการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์

การรับสมัคร : –

ค่าใช้จ่าย : วิชาละ 3,500 บาท

ตัวอย่างรายวิชา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย, นวัตกรรมและผู้ประกอบการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์, ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.wu.ac.th/th/news/19195

Progress – โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.