มทร.ธัญบุรีเปิดรับ กลุ่มปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ เริ่มวันนี้ – 30 พ.ย.64 พร้อมเตรียมรับ TCAS1 Portfolio เริ่ม 1 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่ม ปวช. / ปวส. / กศน.สายอาชีพ ๑. การรับสมัคร รับสมัครผ่านเว็บไซต์ WWW.oreg.rmutt.ac.th ค่าสมัคร ๕00.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ตามกําหนดการดังนี้ รับสมัคร 1 ต.ค.- 30 พ.ย.64 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ๑. มีความประพฤติดี พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ๒.…