ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com

 • คณะทำงานด้านการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรแห่งชาติ คณะกรรมการอิสะเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อนุกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน
 • ผู้เขียนพ็อกเก็ตบุค สาขาอาชีพแห่งอนาคต, ห้องเรียนแห่งอนาคต, บกพร่องทางเกรด ก็ Success ได้ ฯลฯ

ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล

 • อาจารย์โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
 • วิทยากรพิเศษด้านการศึกษา www.eduzones.com

ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

 • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ววิทยากรบรรยายเรื่องสาขาอาชีพแห่งอนาคต
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการค้นหาตัวเอง

อาจารย์สุกัญญา โสเก่าข่า

 • วิทยากรอบรมครู เรื่อง การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL)
 • วิทยากรอบรมครู เรื่อง การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active
 • วิทยากรพิเศษด้านการศึกษา www.eduzones.com

อาจารย์กิจวัฒน์ จันทร์ดี

 • วิทยากรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) และผู้นำกิจกรรม workshop Compass
 • วิทยากรพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์และค้นหาตัวเอง

อ.ภฤศวัฒน์ เวชอุไร (ค.บ.จุฬาฯ)

 • คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด
 • วิทยากรบรรยายเรื่องสาขาอาชีพแห่งอนาคต
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการค้นหาตัวเอง

ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

 • อาจารย์ และประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
 • วิทยากรกระบวนการ Active Learning
 • วิทยากร Coach NLP ด้านคุณธรรมสร้างสรรค์สมาธิสร้างสุข