ในปัจจุบัน ปัญหาใหญ่สำคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนไทย คือ ไม่ทราบศักยภาพที่แท้จริงของตน ทำให้การเลือกเส้นทางการเรียนส่วนใหญ่เป็นไปตามคะแนนสอบหรือตามค่านิยมมากกว่าที่จะเรียนตามความถนัดและบุคลิกภาพที่แท้จริงของตนเอง ทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การออกจากระบบการศึกษา การย้ายสาขาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการสูญเสียทั้งเวลาและโอกาสของนักเรียน

เว็บไซต์ www.eduzones.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ตรา TARO ได้จัดโครงการ โครงการ TARO TO SCHOOL 2018 ขึ้นเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาและจัดกิจกรรมค้นหาตนเองให้กับนักเรียน โดยผ่านการสัมมนาในรูปแบบ Talk Show ที่มีเนื้อหาเน้นให้ผู้ฟังเห็นคุณค่าของตนเองและความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการให้ความรู้คู่ไปกับความสนุกสนาน (Edutainment) ผู้ฟังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ เมื่อนักเรียนได้เปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาและรู้ว่าตนเองเหมาะที่จะเรียนด้านใดและจะเลือกประกอบอาชีพอะไรในอนาคตนั้น จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีเป้าหมายและวางแผนอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง