www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ประวัติโรงเรียนสารคามพิทยาคม

โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนสครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ๓๖ ไร่ ๒ งาน เดิมเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดสอนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสารคามพิทยาคมได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ มีชื่อในสมัยนั้นว่า "โรงเรียนสารวิทยาวิบูลย์" ซึ่งต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดโพธิ์ศรีธาราม เป็นที่เรียน รับเฉพาะนักเรียนชาย มีพระภิกษุเป็นครูสอน มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภออุทัยสารคาม (อำเภอเมืองในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ อำเภออุทัยสารคาม ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นจังหวัด เรียกว่า "จังหวัดมหาสารคาม" มหาอำมาตย์ตรีศรีหม่อมเจ้านพมาศ ซึ่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ให้เหมาะสมเป็น "โรงเรียนสารคามพิทยาคม" มีนายชื่น วานิชกะ (ต่อมาเป็นขุนวานิชกศึกษากร) เป็นครูใหญ่และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสารคามพิทยาคม" เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงถือว่าวันนี้เป็น วันสถาปนาโรงเรียนและถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๑ ทางราชการเห็นว่า โรงเรียนมีนักเรียนมาก สถานที่เรียนค่อนข้างจะคับแคบ จึงได้ดัดแปลงศาลาการเปรียญหลังเก่า ซึ่งตั้งอยู่ริมหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ขณะนั้นเรียกว่าอำเภอตลาด) ให้เป็นสถานศึกษาของโรงเรียนสารคามพิทยาคม อย่างไรก็ตามเมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทกปี จึงต้องมีการโยกย้าย ดัดแปลงสถานที่เรียนหลายแห่ง จนในที่สุด ก็ได้บริเวณซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน

 

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย endear_truk@hotmail.com
วันที่ 03/09/2548 เวลา 1