Facebook Eduzones

สกอ.ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “อาเซียน ... แตกต่างอย่างกลมกลืน” ชิงทุนกว่า 270,000...

สกอ.ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ?อาเซียน ... แตกต่างอย่างกลมกลืน? ชิงทุนกว่า 270,000 บาท


สกอ.ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ?อาเซียน ... แตกต่างอย่างกลมกลืน? ชิงทุนกว่า 270,000 บาท
blog.eduzones.com
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน เรื่อง?อาเซียน ... แตกต่างอย่างกลมกลืน?โดยมีวัตถุประสงค

1:00 PM June 22, 2014

SPECIAL THANK


FOLLOW PAGE