Popup
51 . รับตรง TCAS รอบที่ 2 สำนักวิชาวิทยา...
05 ก.พ. 61
จำนวนรับ : 170  คน
 • โครงการ : รับตรง TCAS รอบที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 61 - 22 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • 9 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
52 . รับตรง TCAS ครั้งที่2 โครงการรับตรง...
04 ม.ค. 61
จำนวนรับ : 1  คน
 • โครงการ : รับตรง TCAS ครั้งที่2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 ม.บูรพา ปีการศึกษา 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 ธันวาคม 60 - 27 กุมภาพันธ์ 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
53 . รับตรง มศว ในระบบTCAS61 รอบที่ 2 (ก...
04 ม.ค. 61
จำนวนรับ : 1  คน
 • โครงการ : รับตรง มศว ในระบบTCAS61 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน) 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 ธันวาคม 60 - 27 กุมภาพันธ์ 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 9 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
54 . รับตรง-กลุ่มบุคคลทั่วไป สถาบันพระบร...
04 ม.ค. 61
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง-กลุ่มบุคคลทั่วไป สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • สถาบันพระบรมราชชนก
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 ธันวาคม 60 - 26 มกราคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
55 . รับตรง โครงการรับตรงสอบข้อเขียน และ...
04 ม.ค. 61
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง โครงการรับตรงสอบข้อเขียน และโครงการรับตรง 29 จังหวัด พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 ธันวาคม 60 - 02 เมษายน 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
56 . รับตรง TCAS รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์เก...
04 ม.ค. 61
จำนวนรับ : 170  คน
 • โครงการ : รับตรง TCAS รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • นวมินทราธิราช
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 ธันวาคม 60 - 16 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : 20 เมษายน 61
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
57 . เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับต...
04 ม.ค. 61
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 09 พฤษภาคม 61 - 13 พฤษภาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
58 . รับตรง โควตาเรียนดี โครงการเสริมทัก...
04 ม.ค. 61
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง โควตาเรียนดี โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 ธันวาคม 60 - 31 มกราคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
59 . รับตรง TCAS รอบที่2 ระบบรับตรง 17 จ...
04 ม.ค. 61
จำนวนรับ : 4  คน
 • โครงการ : รับตรง TCAS รอบที่2 ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา ปีการศึกษา 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 มีนาคม 61 - 30 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
60 . รับตรง TCAS รอบ1/2 การรับด้วยแฟ้มสะ...
04 ม.ค. 61
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง TCAS รอบ1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ MDX /MD0๒ ม.ขอนแก่น 61
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 ธันวาคม 60 - 08 มกราคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : 26 มีนาคม 61