Popup
21 . รับตรง หลังแอด ม.พะเยา 2560 ...
05 ก.ค. 60
จำนวนรับ : 490  คน
 • โครงการ : รับตรง หลังแอด ม.พะเยา 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 60 - 12 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : 26 กรกฎาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
22 . รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โค...
29 มิ.ย. 60
จำนวนรับ : 60  คน
 • โครงการ : รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 มิถุนายน 60 - 07 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : 19 กรกฎาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • O-NET
  • สัมภาษณ์
23 . รับตรง วิธีพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเ...
26 มิ.ย. 60
จำนวนรับ : 152  คน
 • โครงการ : รับตรง วิธีพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 มิถุนายน 60 - 29 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : 03 กรกฎาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • O-NET
  • สัมภาษณ์
24 . รับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ (ส...
26 มิ.ย. 60
จำนวนรับ : 45  คน
 • โครงการ : รับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ (สมัครด้วยวิธี Walk-In) ม.เกษตรศาสตร์ 60
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • จิตวิทยา
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 มิถุนายน 60 - 26 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : 29 มิถุนายน 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • O-NET
25 . รับสมัครนักศึกษารอบยื่นผลการทดสอบระ...
20 มิ.ย. 60
จำนวนรับ : 15  คน
 • โครงการ : รับสมัครนักศึกษารอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ (เป็นกรณีพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 60
 • มหาวิทยาลัย :
  • รังสิต
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 22 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : 27 มิถุนายน 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • O-NET
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
26 . รับตรง รอบที่3 มศว 2560 ...
14 มิ.ย. 60
จำนวนรับ : 452  คน
 • โครงการ : รับตรง รอบที่3 มศว 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะ / สาขา :
  • มนุษยศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 มิถุนายน 60 - 29 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : 20 กรกฎาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 9 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
27 . รับตรง ครั้งที่3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศ...
14 มิ.ย. 60
จำนวนรับ : 150  คน
 • โครงการ : รับตรง ครั้งที่3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 มิถุนายน 60 - 29 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : 20 กรกฎาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 9 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
28 . รับตรง คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีกา...
11 มิ.ย. 60
จำนวนรับ : 60  คน
 • โครงการ : รับตรง คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 60
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะ / สาขา :
  • ครุศาสตร์
 • เกรด : 2.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 มิถุนายน 60 - 28 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : 07 กรกฎาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
29 . รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) มห...
11 มิ.ย. 60
จำนวนรับ : 42  คน
 • โครงการ : รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 เมษายน 60 - 15 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : 06 กรกฎาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
30 . รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ นาน...
19 พ.ค. 60
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 60​
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะ / สาขา :
  • บริหารธุรกิจ
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤษภาคม 60 - 06 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : 22 มิถุนายน 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มีทุนหลายโครงการ!​วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลเปิดรับเรียนต่อป.ตรี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการ!เปิดให้40ทุนเรียนอุตุนิยมวิทยา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบที่ 1 : Portfolio ในระบบ TCAS ม.มหิดล ปีการศึกษา 2561
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบที่ 1/1 Portfolio ในระบบ TCAS ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรงทั่วประเทศ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 7 วัน)
- การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1 (Portfolio 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 14 วัน)
- รับตรง TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.บูรพา ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 14 วัน)
- รับตรง TCAS รอบ 1 Portfolio พยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 2561
(เหลือเวลาอีก 23 วัน)
- รับตรง TCAS รอบ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- รับตรง TCAS61 รอบที่1 ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- รับตรง TCAS รอบ 1/1 Portfolio โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- รับตรง TCAS รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio ครั้งที่ 1 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 30 วัน)
- รับตรง TCAS61 รอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 41 วัน)
- รับตรง TCAS มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 86 วัน)
- รับตรง TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 15 โครงการ ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 133 วัน)
- รับตรง TCAS คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2561
(เหลือเวลาอีก 179 วัน)
- รีบตรง แพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 57
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (รอบที่ 1) 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรงส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(TESOL) นานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการรับตรง สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- รับตรง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) ม.แม่โจ้ 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
- โควตา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (รอบ 2) 57
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement