มาแล้ว! โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใด้รับรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและตำเนินการต่อไป

 

ดูรายละเอียดเอกสาร การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 >>> คลิก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.