คณะแพทยศาสตร์รอบ Portfolio ใช้อะไรบ้าง

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์อยากจะยื่นสมัครรอบ Portfolio แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างวันนี้จะมาบอกว่าแต่ล่ะมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์นั้นใช้อะไรบ้างในรอบ Portfolio

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร: แพทยศาสตรบัณฑิต

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • หากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการเทียบความรู้จากสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • Statement of Purpose / Personal Statement ผู้สมัครต้องอธิบาย หรือ แนะนำตนเองในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อเป็นการแนะนำสิ่งสำคัญให้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรู้จักผู้สมัครมากขึ้น พร้อมกับเหตุผลที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>https://tcas.mahidol.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร: แพทยศาสตรบัณฑิต

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 • TOFEL IBT (Internet based test)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules)

*สามารถใช้ผลสอบที่ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>https://tcas.mahidol.ac.th/

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL หรือ IELTS
 • มีผลสอบ BMAT โดยได้คะแนนรวม BMAT Part 1 และ Part 2

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.cmu.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL หรือ IELTS (Academic) หรือ CU-TEP & Speaking

*โดยสามารถใช้คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.chula.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL หรือ IELTS
 • มีผลสอบ BMAT

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.kku.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL หรือ IELTS
 • มีผลสอบ BMAT

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://tu.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL หรือ IELTS
 • มีผลสอบ BMAT

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.nmu.ac.th/th/

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • หากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการเทียบความรู้จากสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL หรือ IELTS
 • มีผลสอบ BMAT

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.swu.ac.th/

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL หรือ IELTS
 • มีผลสอบ BMAT

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.sut.ac.th/2012/index.php

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL หรือ IELTS
 • มีผลสอบ BMAT

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.wu.ac.th/th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/tcas

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • หากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการเทียบความรู้จากสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>http://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(หลักสูตร 7 ปี)

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
 • GPAX หรือ GPA
 • Portfolio ที่แสดงถึง กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน, ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL หรือ IELTS

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.pccms.ac.th/

โรงเรียนผลิตแพทย์ที่เป็นของเอกชน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ ก็สมัครได้ **เฉพาะผู้สมัคร วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • ไม่กำหนด GPA ขั้นต่ำทุกคณะ
 • สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา
 • ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www2.rsu.ac.th/home

 

นี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครรอบ Portfolio น้อง ๆ ที่สนใจจะเข้าคณะแพทยศาสตร์ในรอบนี้ต้องสะสมผลงาน Portfolio เพื่อยื่นในรอบนี้ เพราะถือว่าเน้นกันที่ผลงานรองจากเกรดของน้อง ๆ เลยทีเดียว นอกจากจะต้องใช้ความรู้ที่ต้องสะสมเกรดในแต่ละเทรมให้ดีแล้วนั้น น้อง ๆที่อยากเข้าคณะแพทยศาสตร์จริง ๆ ต้องเป็นคนที่มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบ มีหลักจริยธรรม และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.